Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem eene flinke opbrengst te verzekeren; in één woord, zijn vermogen te beschermen? \\ aarom niet- hetzelfde gedaan ter bescherming van alle mogelijke inlandsche industrie? Art. 4 spreekt immers niet alleen van personen , doch ook van goed. W aarom, als dat \ oorschrift bron van feitelijk optreden, bron van bevoegdheden voor de administratie is, de arbeidswet, ter bescherming \an vrouwen en kinderen in het leven geroepen, de veiligheids-, de hinder- en de stoomwet, alle wetten welker doel bescherming is, maar niet bij K.B. geregeld? of, om in de lijn te blijven, waarom niet eenvoudig de politie aan het werk gezet ter verwezenlijking van de doeleinden, die men nu door wettelijke regeling nastreeft? Bescherming is toch het doel van al deze wetten! En wat had de W etge\ er ■zijn tijd dan nuttig voor andere dingen kunnen gebruiken, wat had art, 4 een verspilling van den nationalen tijd kunnen voorkomen! W aarom de kiuderw etten, \\ ier doel. bescherming, niemand toch zeker in twijfel zal trekken, niet bij K.B. geregeld? of nog liever, waarom de politie maar niet in het werk gesteld voor dat doel ? \\ aarom doch is het noodig nog meer voorbeelden aan te halen, w aar zeker bij niemand de gedachte zou opkomen, dat de administratie zonder uitdrukkelijken, wettelijken grondslag tot optreden bevoegd ware en waar toch bescherming tastbaar is? Men werpe hier niet tegen, dat in alle door ons aangehaalde gevallen groote inbreuk op de vrijheid wordt gemaakt en dat daartoe de medewerking van den Wetgever een vereischte is. Ook de bescherming, die men zich in depostenorder voorstelde door de politie te laten verleenen, ging met inbreuk op de vrijheid gepaard; deze zoude dan ook

Sluiten