Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen" •), op die duidelijkheid nog wel het een en ander valt at' te dingen; en verder, dat, zoo op grond van die taak de Regeering algemeene maatregelen van bestuur, de Minister van Justitie instructies kan uitvaardigen, het lagere personeel kan aanmanen,bevelen, dwingen en desnoods tot geweld overgaan8), de deur geopend wordt voor een politiestaatssysteem zonder weerga.

Kan alzoo art. 4 G. W. niet als fundament van politiebevoegdheid dienst doen, evenmin komt daarvoor in aanmerking het K. B. van 1851. Een Koninklijk Besluit, zonder wettelijke machtiging genomen, kan geene bevoegdheden verleenen: het kan alleen bestaande bevoegdheden distribueeren onder de ambtenaren; het kan slechts van elders vaststaande bevoegdheden door hen laten uitoefenen. Nu is het de vraag: staat van elders een dergelijke bevoegdheid vast. als men in de postenorder door de politie wilde laten uitoefenen? In de politielitteratuur beantwoordt men die vraag wel bevestigend met een beroep op een natuurlijken plicht van de politie of op de natuur van den staat. Het komt ons voor dat deze uitdrukkingen niets zeggen, dat daarvan hetzelfde getuigd kan worden als wat een Fransch schrijver 8) zegt van de uitdrukking: „puissance publique impersonnelle et irresponsable", n.1. „La puissance publique impersonnelle et irresponsable n'est qu'une formule sonore et vide de sens. Cette expression majestueuse et

1) Mr. Kist, Handelingen der Uederlandsche Juristen Vereeniging 1893 I. bl. 243. Verslag der Commissie van 1898, bl. 23 en 32.

2) Mr. Kist, t. a. p., bl. 244 en 245.

3) Gaston JèzE, Les principes généraux du droit administratif 1904, bl. 63.

Sluiten