Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is alzoo naar onze meening de politie volgens ons recht bevoegd, verplicht zelfstandig, i. e. zonder voorafgaande rechterlijke tusschenkomst, den burger te verdedigen, indien deze in zijn rechten oogenblikkelijk wordt aangerand: iemand tegen zich zeiven in bescherming nemen valt buiten den kring harer competentie J). Door te zorgen voor de naleving van een enkele wettelijke bepaling moge de politie iemand tegen zich zeiven beschermen -), eene algemeene bevoegdheid in die richting kan zonder uitdrukkelijk wettelijk voorschrift niet worden aangenomen. Dat de politie niet hiermede in strijd handelt, evenmin zich mengt in een geschil, dat voor den rechter thuis behoort, wanneer zij een minderjarige onder het ouderlijk of voogdelijk gezag terugbrengt, is duidelijk"). De wet wil, dat de kinderen onder het ouderlijk gezag blijven; de kinderen kunnen tegenover hun ouders of voogden geen recht op wegblijven laten gelden 4).

*) Indirect neemt natuurlijk Je politie ieder, die een onrechtmatige daad wil begaan, tegen zich zeiven in bescherming, indien door haar optreden het verrichten van die daad en dus het intreden van nadeelige gevolgen wordt voorkomen.

2) Kijv- bij de zorg voor de naleving van de arbeidswet.

3) Vgl. Mr. Bakker, t. a. p., bl. 136.

4) Misschien ware dit laatste beter in het volgende Hoofdstuk geplaatst geweest. Vgl. Jei.linek, System der subjectiven öffentlichen Rechte bl. 83. Intusschen, als het op het indeelen van rechten onder de beide rubrieken publiek- en privaatrecht aankomt, dan blijkt ten slotte wetsduiding liet eenige betrouwbare criterium. (Vgl. Jellinek, t. a. p., Hoofdstuk IV, V, VI en VII).

Sluiten