Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel casus-positiën, zoude de onzekerheid ten aanzien van de niet vermelde vergrooten" 1). Dit is onjuist. Hier wordt geen onzekerheid vergroot; hier wordt juist zekerheid ge geven en wel deze, dat de politie zich met die niet vermelde casus-positiën niet heeft in te laten. Wil in eene ingewikkelde maatschappij als de onze de vrijheid] voldoende gewaarborgd zijn; wil de burger in staat zijn zijne activiteit te ontplooien, dan heeft hij behoefte aan zekerheid, behoefte vooraf te weten, wat staat en maatschappij van hem vorderen kunnen, behoefte aan vastheid in de plichten, die hij ten bate van hunne rust en veiligheid heeft te vervullen. En die behoefte wordt niet bevredigd, die vastheid wordt niet verkregen, wanneer, zoo niet aan de luim, dan toch aan het inzicht van het oogenblik der politie wordt overgelaten te beslissen, wat onder orde, rust en veiligheid van staat en maatschappij is te verstaan. Dat heeft ook reeds de Wetgever in 1851 ingezien, toen hij in de Gemeentewet neerschreef, dat de politie moest berusten op verordeningen.

Maar, zal men misschien zeggen, de wet kan niet in alles voorzien; de mogelijkheid is niet uitgesloten dat, wanneer de Wetgever vandaag voorschriften betreffende de rust en veiligheid van maatschappij en staat geeft, menschelijke gedragingen gebiedt of verbiedt, morgen zich andere voordoen, die ook in strijd moeten geacht worden met de orde. Zeker, die mogelijkheid is niet uitgesloten.

1) Handelingen der Nederlandsche Juristen Vereeniging 1893 I, bl. 243. Zie ook het slot van het artikel „1'olitie" van Mr. S. J. M van Geuns, Weekblad voor de Burgerlijke Administratie 2894.

Sluiten