Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

titie. Dit nu moge hen een doorn in het oog wezen, maar het kan geen reden zijn ingrijpen van hun kant te rechtvaardigen. Vinden zij de regeling onvoldoende, dan moet de wet verandering brengen; zoolang de regeling is, als zij is, is de Burgemeester competent en niemand anders.

Uit eigen hoofde inbreuk te mogen maken op de vrije beschikking over persoon en goed van de burgers, hen in hunne vrijheid te beperken, hen te verbieden of te gebieden, in het kort de bevoegdheid den burgers uit eigen hoofde te bevelen komt alleen aan den Wetgever toe. Doch met dit bevelen alleen is de staat, de maatschappij niet geholpen, evenmin als door het bedreigen met straf, waarmede zonder uitzondering de Wetgevers hunne bevelen kracht trachten bij te zetten; de bevelen zullen in werkelijkheid moeten worden omgezet; zij kunnen niet blijven „a 1'état d'ordres platoniques"; met deze bedoeling zijn zij niet uitgevaardigd; de doeleinden door den Wetgever nagestreefd moeten verwezenlijkt worden.

Nu zal in de meeste gevallen wel vrijwillig gehoor worden gegeven aan den wil, aan het bevel van den Wetgever; velen zullen, hetzij omdat zij van oordeel zijn, dat het goed is zooals de wet voorschreef, hetzij uit kracht van den moreelen dwang die van den Wetgever uitgaat, uit zichzelve voldoen aan de voorschriften van de wet, uit eigen beweging medewerken aan de totstandkoming van de maatschappelijke verhoudingen zooals de Wetgever die gewild heeft; doch daarnaast zijn er ook, die zulks niet doen, hetzij omdat 's Wetgevers autoriteit hun geen

voldoende stimulans is, hetzij omdat zij meenen, dat hun

6

Sluiten