Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop die naleving kan worden afgedwongen; de vormen zijn voorgeschreven, welke bij dezen dwang zullen moeten worden in acht genomen door de administratie?

Wat de eerste vraag betreft: de administratie voegt de daad bij het woord; zij executeert, zij handhaaft wet en verordening, zij verzekert de naleving daarvan zonder voorafgaande rechterlijke tusschenkomst; zelf maakt zij uit, welke verplichtingen den burgers zijn opgelegd, welke gedragslijn hun is voorgeschreven; zelf beslist zij of rechtens tot dwang overgegaan mag worden of niet — de rechter ontbreekt, die zulks zou moeten doen. De administratie staat geheel op het standpunt van de individuen

*

tijdens de allereerste ontwikkelingsstadia der gemeenschap. Evenals deze eigenmachtig hun rechten verdedigden, ze handhaafden zonder dat door eenen onafhankelijken, onpartijdigen derde was onderzocht, of werkelijk een recht te verwezenlijken viel, zich zelf hielpen, zoo helpt ook de administratie zich zelve. Heeft zich in de primitieve gemeenschappen al spoedig het instituut der rechtspraak ontwikkeld; is het beslissen van rechtsgeschillen tusschen de individuen al vroeg aan derden opgedragen; wat de verhouding van administratie en bnrger betreft, daarmede is het anders gesteld: daarin treffen wij over het algemeen nog geen rechterlijke tusschenkomst aan, vöör tot handhaving, tot verwezenlijking van publieke rechten wordt overgegaan: hier behoort het plegen van eigenrichting nog tot de normale gang van zaken; hier ontbreekt de onafhankelijke, onpartijdige derde, de administratieve rechter, die zou moeten vaststellen, wat tusschen

burger en administratie rechtens is. Bij gebreke nu van

6*

Sluiten