Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanigen rechter en in aanmerking genomen, dat het recht verwezenlijkt wil worden, de werkelijkheid wil beheerschen, is het niet meer dan van zelf sprekend, dat de administratie zelt' vaststelt wat rechtens is en overeenkomstig die vaststelling hare aanspraken verwezenlijkt, dat zij de aan haar zorg toevertrouwde rechten rauwelijks handhaaft — wat haar, aangezien zij het monopolie heeft der feitelijke macht, nog al gemakkelijk valt.

Moet nu die aan barbaarschheid herinnerende toestand bestendigd worden, als wij ons eens in het bezit van eenen administratieven rechter zullen mogen verheugen'? Men beweert wel, dat parate executie, rauwelijksche handhaving, eigenrichting tot het wezen van het publiekrecht behoort l). Is dit waar, dan zal daarin natuurlijk geen verandering kunnen worden gebracht. Maar is het waar ? Ons dunkt, dat op de juistheid dier bewering nog wel het een en

ander valt af te dingen.

Hoe weinig natuurlijk het is, dat het publiekrecht rauwelijksche handhaving medebrengt, hoe weinig parate executie tot het wezen van dat recht behoort, kan in de eerste plaats blijken, als wij onzen blik richten naar een gebied van het recht, dat, voor zoover wij weten, door allen onder het publiekrecht wordt gerangschikt: het strafrecht 2). Geen straf wordt voltrokken dan na rechterlijke

1) In andere bewoordingen wordt hetzelfde gezegd in de Memorie van Toelichting op het, tijdens het afdrukken van ons proefschrift bij de 11e Kamer der Staten-Oeneraal ingediende, ontwerp-Wetboek van Administiatieve Rechtsvordering. Zie Handelingen 1904 — 1905, He Kamer, Bijlagen, 159, 3, bl. 25, aldaar § 3, no. 1 al. 1.

2) Ook het fiscale strafrecht, zie W. v. Sv. art. 141, 2°.

Sluiten