Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitspraak. Behoorde nu parate executie werkelijk tot liet wezen van het publiekrecht, dan is het zeer vreemd, dan is liet niet te verklaren, waarom, vóórdat de straf wordt toegepast, een onafhankelijke, onpartijdige derde, een rechter geadieerd wordt, die uitmaakt, of aanleiding tot straffen bestaat. Misschien zal men ons tegenwerpen, dat wij een fout hebben begaan door te spreken van de strafrechtspraak, om reden, dat deze eigenlijk geen rechtspraak is, daar strafrechtspraak in materieelen zin is: uitvoering, oplegging der straf, door de wet aan bepaalde feiten gebonden, ') en rechtspraak in administratieve en civiele zaken: vaststelling eener rechtsverhouding2). Wij kunnen dat beweerde onderscheid niet inzien 3). Intusschen, van meer belang dan deze kwestie lijkt ons de omstandigheid, dat in sommige staten, Frankrijk en Beieren, administratieve executie afhankelijk is van strafrechterlijke veroordeeling; eene omstandigheid die, ware er werkelijk zooveel verschil tusschen rechtspraak in straf- en rechtspraak in administratieve zaken, daarmede moeilijk te rijmen is. Vóór echter de regeling in genoemde landen nader in oogenschouw te nemen, moeten wij eerst nog een paar opmerkingen betreffende ons recht maken.

1) Mr. H. Vos, Administratieve Rechtspraak, bl. 64 t.; vgl. ook Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reiches, 4te Aufl., 1901,111 §84

2) Prof. H. Krabde, Administratieve Rechtspraak, bl. 42.

3) Vgl. Mr. J. vak Gelein Vitringa, Rechtskracht in de Administratieve Rechtspraak, Themis 1905, bl. 12 noot; Binding, Normen I, 2'e Aufl., bl. 15. Mr. van Idsinga (De administratieve rechtspraak en de constitutioneele monarchie I, 1893, bl. 173) verstaat onder rechtspraak de beslissing omtrent het al of niet geoorloofde van dwang.

Sluiten