Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe weinig natuurlijk het is, hoe weinig het in het wezen van het publiekrecht ligt opgesloten, dat der administratie de bevoegdheid tot rauwelijksche handhaving toekomt, blijkt verder duidelijk, als het aankomt op het verhalen der kosten, die de handhaving van wet of verordening veroorzaakte. Als haar de bevoegdheid tot paraat executeeren dier kosten niet uitdrukkelijk is toegekend, dan wordt haar die ontzegd! - Waarom eigenlijk? Als publieke rechten toch paraat geëxecuteerd kunnen worden, rauwelijksche handhaving tot het wezen van het publiek recht behoort, waarom deelt dan dit recht op vergoeding niet in dat wezen'? Dit is onbegrijpelijk ')• En nog onbegrijpelijker wordt het, als men in aanmerking neemt, dat de toestand hier veel eenvoudiger is dan wanneer het aankomt op het uitleggen van wet of verordening, op het onderzoek of het concrete feit valt onder het abstract door wet of verordening voorziene; men behoeft hier de rekening slechts over te leggen. Indien men het verhaal op grond van het niet toekennen van het recht van parate executie niet uitgesloten acht, wordt de administratie naar den

civielen rechter verwezen.

Dat de natuur, het wezen van het publiekrecht geen prealabele executie meebrengt, komt verder duidelijk aan het licht, wanneer het gaat, niet om de uitvoering van wet of verordening, maar om die van algemeene maatregelen van bestuur. Hier is parate executie niet in de uitvoe-

1) Vgl. in denzelfden zin Mr. X. R. Arntzeniüs, Nieuwe geschriften over administratieve rechtspraak, Themis 1902, bl. 484.

Sluiten