Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare handeling in het leven geroepen toestand kan door de administratie niet veranderd worden in eenen conform wet of verordening dan op grond van een rechterlijke veroordeeling. Heeft iemand nagelaten iets te verrichten, waartoe hij onder strafbedreiging krachtens wet of verordening verplicht was, dan kan de administratie voorloopig eigenmachtig den wettigen toestand in het leven roepen, datgene verrichten wat de burger naliet; doch de kosten door haar bij die gelegenheid gemaakt kunnen niet op den nalatige eigenmachtig verhaald worden; hiervoor is noodig, dat deze eerst tot straf wordt veroordeeld. Alleen dan, wanneer wettelijke voorschriften niet onder poenale sanctie staan, is het optreden der administratie niet afhankelijk van een rechterlijke veroordeeling: zij kan dan geheel zelfstandig optreden. ')

Een rechtstoestand, die veel overeenkomst vertoont met die in Beieren, treffen wij in Frankrijk aan. Op grond van art. 101 C. d' I. C.2) is men van oordeel dat, indien bijv. een huis in strijd met eene politieverordening is opgetrokken of als de burger nagelaten heeft bepaalde inrichtingen te maken, waartoe hij krachtens politievoorschrift3) verplicht was, de administratie niet bevoegd is zelfstandig den wettelijken toestand in het leven te roepen, doch dat, om zulks te kunnen doen, eene rechterlijke veroordeeling moet voor-

1) Vgl. Mayer, Deutsche» Verwaltungsrecht I, bl. 337 noot.

2) Luidende: Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et atatuera par le raême jugement sur les demandos en restitution et en dommages-intérêts.

3) Staan alle onder strafsanctie, zoo niet speciaal dan door art. 471 no. 15 C. P.

Sluiten