Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien zijn met die bewering moeilijk te rijmen al die wetten, waarin voorafgaande rechterlijke of administratieve tusschenkomst is voorgeschreven; men denke bijv. aan de Belemmeringenwet. Wel is dat nadeel te verwachten ten opzichte van een onderwerp als het straatverkeer; doch hier zal dan ook periculum in mora zijn.

Wat is er voor te zeggen? Ons dnnkt, het prestige van de administratie kan daardoor niet anders dan gebaat worden; onnoodige vergissingen worden vermeden '); "iet onnoodig wordt kwaad bloed gezet bij de burgers tegen de administratie, wier bemoeiingen bij den dag toenemen; het rechtsgevoel van den burger, wetende dat door een onpartijdigen, onafhankelijken derde de verhouding tusschen hem en de administratie is vastgesteld, zal beter bevredigd worden, dan wanneer hem après coup de weg tot schadeloosstelling wordt geopend, indien hij hem al geopend wordt; terwijl, zoo zulks wel het geval is, de schade nog niet eens altijd vergoed zal kunnen worden. En dan nog dit: voorkomen wordt, dat de openbare kas — en bijgevolg de belastingschuldigen — onnoodig met uitkeeringen wegens schadevergoeding wordt bezwaard. Het vraagstuk der schadevergoeding door de gemeenschap behoeft in zoover dan geen oplossing meer.

Verder zullen tegenstrijdigheden, die nu in onze wetgeving bestaan, worden uit den weg geruimd, zooals bijv.

rechtspraak op den weg van uitsluiting van eigenrichting ging zoeken, dit eene belemmering zou opleveren voor de richtige vervulling van de taak der administratie ï

1) Niet dat de rechter zich nooit zou vergissen; maar de waarborgen voor een juiste beslissing zijn hier grooter dan bij de administratie.

Sluiten