Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de volgende: Een huis, dat naar de meening van Burgemeester en Wethouders in strijd met eene verordening is gebouwd, kan door hen zonder vorm van proces (het waarschuwingtje van art. 180 al. 2 Gem. Wet daargelaten) worden afgebroken, maar voor de onnoozele f 25.— boete, die de overtreder van 's Raads verordening zou kunnen beloopen, wordt het heele rechtspraakapparaat in beweging gesteld. Nu zou men bij het opleggen der straf ook wel omgekeerd te werk kunnen gaan: haar eerst executeeren en dan onderzoeken of zij terecht is toegepast, of mogelijk ook vergissingen hebben plaats gehad. Men zou, bijv. waar de doodstraf bestaat, iemand eerst ter dood kunnen brengen en daarna een onderzoek kunnen gaan instellen of zulks terecht geschied is. „Théoriquement, on pourrait concevoir un système dans lequel, aussitöt 1'infraction commise, les agents chargés d'assurer la répression commenceraient ;i accomplir leur tache, sauf a vérifier après coup s'ils ne commettent pas une erreur de droit. Pratiquement, de pareilles erreurs sont trop graves pour qu'on puisse accepter le risque de les courir et de les faire courir aux individus; c'est pour cela qu'avant d'appliquer la peine une vérification juridictionnelle s'impose" '). Terecht. Het rechtsbewustzijn zou tegen een dergelijke handelwijze in opstand komen; als ongehoorde tyrannie zou men haar bestempelen. Maar gelden de bezwaren tegen het paraat executeeren van de verplichting, de straf te ondergaan, niet evenzeer tenopzichte van de parate exe-

!) LéoN Marie, Le droit positif et la juridiction administrative 1903, I bl. 251.

7

Sluiten