Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil men een minder gecompromitteerden term '), rechtskracht geeft aan het bevel der administratie? In aanmerking genomen, dat in burgerlijke en in strafzaken, zoowel gewone als fiscale, de administratie de zaak aanhangig maakt, dat hetzelfde het geval is bij de toepassing van art. 10 vreemdelingenwet, van art. 10 kerkgenootschappenwet en van art. 10 wet vereeniging en vergadering (zie ook de Belemmeringenwet), zoo zouden er o.i. geen bezwaren zijn de administratie de verplichting op te leggen den rechter te adieeren. Dat dit „eene verbastering van het publieke recht en eene openbaring van den ongezonden toestand, waarin het nog altijd blijft verkeeren",2) zou zijn, is een kwestie van appreciatie, geen argument daartegen, evenmin als de bewering, dat niet de administratie behoefte heeft aan rechterlijke tusschenkomst, maar derden:1). Duidelijk blijkt dit uit de praktijk van de Fransche administratie, die, wanneer zij voor een dubieus geval staat, niet begint met den maatregel uit te voeren tegen allen, die in de termen zouden vallen, doch tegen èèn van hen, in de hoop, dat deze de zaak aanhangig zal maken bij den rechter, opdat zij, de administratie, dan zekerheid krijgt hoe te moeten handelen tegenover de anderen 4).

Welk standpunt heeft de Staatscommissie voor de administratieve rechtspraak ingenomen ten aanzien van de door ons besproken vragen? Het z.g. regeeringsrecht,

') Vgl. Mr. J. van Gelein Vitringa , t. a. p., Themis 1905 , bl. 1, 2.

2) Buijs , de Grondwet II, bl. 333.

3) r d n * i»

4) Haukioü , t. a. p., Introduotion , bl. XX.

Sluiten