Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker, in het door de Commissie ontworpen stelsel is op verzoek van den klager mogelijk eene schorsing van eene beschikking of van eene handeling van een openbaar bestuur of ambtenaar !); doch het is duidelijk dat zoo'n schorsing, als zij al door den President van het Administratief Hoog-Gerechtshof wordt toegestaan, dikwijls als mosterd na den maaltijd zal komen; dikwijls al een groote schade door den klager zal zijn geleden; welke schade zich eerst recht laat gevoelen, indien achteraf de klager in het gelijk gesteld wordt.

Zeker, de Commissie maakt het mogelijk, dat aan den klager schadevergoeding wordt uitgekeerd2), en de Heeren Röell en Oppenheim geven hem daarop in sommige gevallen recht8); doch dikwijls zal de schade niet te vergoeden zijn. En bovendien zou de mogelijkheid, dat de openbare kas bezwaard wordt met uitkeeringen wegens toegebrachte schade — waarvoor men zoo bevreesd is met het oog op de belastingschuldigen — aanmerkelijk verminderen en zouden de belangen van de belastingschuldigen vrij wat beter behartigd worden, ware van den beginne de via iuris bewandeld.

!) Zie artt. 26, 28, 29, 30 en 37 Ontwerp-wet ter uitvoering van art. 154 G.W. Een dergelijke regeling bevat ook het ingediende ontwerp-Wetboek van Administratieve Rechtsvordering, art. 147 v.v.

Prof. Oppenheim is tegen schorsing, Gemeenterecht II, bl. 96.

2) Rapport § 9; Art. 79 Ontwerp-wet ter uitvoering van art. 154 G.W.

3) Bijdrage I § 5 ; zie ook de artt. 70—73 van hun Ontwerp-wet ter uitvoering van art. 154 G.W., Bijdrage I, bl. 136 v.v. Art. 13 ontwerpWetboek van Administratieve Rechtsvordering geeft ook recht op schadevergoeding.

Sluiten