Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het tweede door ons bedoelde middel is de visitatie. Mag de politie dit middel zonder wettelijken grondslag aanwenden? Mag zij bijv. iemand, van wien op redelijke gronden verwacht wordt, dat hij bommen of andere gevaarlijke voorwerpen bij zich heeft om daarmede zoo aanstonds menschenlevens te vernietigen of eigendom te vernielen, visiteeren om zoodoende de rechtsaanranding te voorkomen? Zonder twijfel. Evenals de burger bij dreigende rechtsaanranding met zijne verdediging niet behoeft te wachten tot het dreigen voorbij, de aanranding begonnen is, zoo zal zeer zeker ook de politie de verdediging van de aan haar zorg toevertrouwde rechten niet behoeven uit te stellen tot op het oogenblik, dat de bom wordt geworpen; maar zal zij, als op redelijke gronden rechtbedreigend gevaar ondersteld wordt, door den vermoedelijken rechtsaanrander aan den lijve te visiteeren en hem het voor de rechtsorde gevaarlijke voorwerp te ontnemen, de rechtsaanranding mogen voorkomen.

Voorzoover dus de Wetgever geen bepaalde wijze van handhaving heeft voorgeschreven; geen vormen heeft vastgesteld, welke bij de handhaving moeten worden in acht genomen; voorzoover geen wettelijk verbod de administratie, de politie, in den weg staat, zal zij bevoegd zijn met inachtneming van de grenzen der evenredigheid, dien dwang uit te oefenen, die dwangmiddelen te gebruiken, welke en op die wijze als noodzakelijk is, opdat verkregen wordt, dat datgene geschiedt, wat volgens wet of verordening geschieden moet, opdat gedaan of nagelaten wordt, wat rechtens niet geoorloofd is, opdat het recht heerschappij voere.

Hoewel nu dwang inhaerent is aan het recht, zal het toch duidelijk zijn, dat, wanneer dwang niet tot het doel:

9

Sluiten