Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spannige zal arresteeren" 1). Zeker de politie moest zich niet laten prikkelen. Maar waar ligt hier de schuld: bij wet en politie of bij hem, die in strijd handelt met het recht, en het publiek? En wat het eerste bezwaar aangaat, zeker aan dat gevaar staat men bloot; doch eene andere vraag is het, of dit niet te ondervangen zou zijn. Eu bovendien: staat men niet tenopzichte van elk ambtenaar, aan zulk gevaar bloot? 2)

Intusschen, in de laatste plaats hadden wij zoo weinig vertrouwen in het beleid der politie verwacht bij Mr. de Ridder; dit stemt in het geheel niet overeen met hetgeen schrijver elders in zijn geschrift omtrent de wijze va» optreden van de politie in het midden brengt. Immers, sprekende over de vreemdelingenwet en het feit constateerende, dat de meeste vreemdelingen onder de categorie „niet toegelatenen" vallen en dus door de politie uit het land verwijderd kunnen worden, zegt de schrijver: „in de praktijk ontstaan hierdoor echter geen moeilijkheden, wat mijns inziens er voor pleit, dat de Wetgever niet al te angstvallig behoeft te zijn bij het verleenen van bevoegdheden aan de politie, wanneer deze die behoeft, uit vrees dat er misbruik van gemaakt zal worden" :t), terwijl naar aanleiding van de bevoegdheden, der politie gegeven bij de wet, betreffende het recht van vereeniging en vergadering, een dergelijke opmerking wordt gemaakt, nl. „dat men gerust eenige zelfstandigheid en vrijheid van handelen

!) t. a. p., bl. 49.

z) Vgl. Mr. Bakker, t. a. p., bl. 141. 3) t. a. p., bl. 42.

Sluiten