Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Aannemende, dat de legataris ingevolge het voorschrift van art. 639 B. W. krachtens erfopvolging in de rechten treedt van den overledene en zooals deze die rechten vermag uit te oefenen, besliste de Rechtbank te Maastricht ten onrechte (28 Januari 1904, W. P. N. en R. 1789), dat de legataris van eene bepaalde zaak deze niet kan revindiceeren alvorens afgifte van gemelde zaak aan de erfgenamen of legatarissen, die daarmede belast zijn, te hebben verkregen.

V.

Bij dezelfde authentieke akte, geen testament zijnde, kunnen niet benoemd worden een executeur en een bewindvoerder.

VI.

De eigenaar van een met hypotheek bezwaard goed is bevoegd daarop andere zakelijke rechten te vestigen. Deze vervallen, wanneer de hypotheekhouder van zijne bevoegdheid gebruik makende het goed verkoopt.

VII.

Op een huis, door den huurder van een stuk grond op dien grond gebouwd, kan door dien huurder hypotheek worden verleend.

Sluiten