Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borgtocht ter zake van den omslag in eenig tekort kan (potestatief!) buiten effect gesteld worden.

Vervolgens vloeit uit deze bepaling voort:

dat, indien de winstverdeeling in gelijke deelen is vastgesteld, de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt, d. w. z. dat alsdan de onderlinge borgtocht steeds van kracht is.

Noch de gezamenlijke noch de individueele aansprakelijkheid der leden tegenover de rechtspersoon, de Coöp. Vereeniging, kan derhalve zooals bij de Naamlooze Vennootschap op een van den aanvang af bepaald maximumbedrag worden vastgesteld.

Aannemende dat eene Coöp. Vereeniging ten doel heeft den verkoop van levensmiddelen aan hare leden, en dat bepaald is dat de winst jaarlijks verdeeld zal worden in verhouding tot de bedragen van het in den loop van dat jaar aan ieder der leden verkochte, dan kan tegelijkertijd in de akte worden vastgesteld

— volgens het eerste lid van art. 2 0 — dat eenig tekort in diezelfde mate verdeeld, en — volgens het tweede lid van a r t. 2 0

— dat de aansprakelijkheid van elk lid tot het respectievelijke bedrag van het quotiënt beperkt zal worden.

Daar de wet niet het tijdvak noemt, waarover die verhouding berekend moet worden, en daar de geheele bepaling slechts eene bevoegdheid, geene verplichting, voorschrijft, zoo zal in de akte van oprichting de becijfering kunnen worden gepreciseerd. Is dit niet geschied, dan ligt het in den geest der beide artt. 19 en 2 0 dat de berekening der verhoudingen loopt over het tijdvak der 364 of 365 dagen, den dag van het in-ontbindingtreden voorafgaande ; terwijl met de bedragen en de verhoudingen in de laatste balans vermeld, geene rekening mag gehouden worden. Indien bijv. eene Coöp. Vereeniging op den 16"n Sept. 1904 in ontbinding treedt en hare acte van oprichting het hierboven aangenomene èn de beperking bevat, dan moet eerst een staat worden opgemaakt van de bedragen gedurende het tijdvak, loopende van 15 Sept. 1903 tot 16 Sept. 1904, aan elk der leden verkocht, en het verhoudingscijfer van elks bedrag tot de som dier bedragen over het tekort worden omgeslagen. Is gedurende dat tijdvak aan allen gezamenlijk voor ƒ 100.000, aan A voor f 100 verkocht, dan zal A voor '/ïooo deel in het tekort worden omgeslagen. Daartoe is zijne aansprakelijkheid in overeenstemming

Sluiten