Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl de andere Vereenigingen zich slechts door voorschriften van burgerreclitelijken of van handelsrechtelijken aard kenmerken.

H. Ofschoon van veel vroegeren datum dan de voorgaande Vereeniging, is het wezen van het Zedelijk Lichaam als rechtséénheid meer ontwikkeld en meer afgescheiden van den onderlaag, door de lidmaten gevormd.

Art. 1691 B. W. stelt haar, ten opzichte van het aangaan van burgerlijke handelingen, immers op gelijke lijn met particuliere personen, respectievelijk met den mensch, en art. 1698 verklaart haar, met uitsluiting liarer leden, aansprakelijk voor hare verbintenissen, terwijl art. 1702a hare baten slechts dan ter beschikking der leden stelt, indien lȟ hare ontbinding een voordeelig slot overig is.

Hare strekking beperkt zich echter op privaatrechtelijk gebied tot de sub A genoemde Vereenigingen, welke winstbejag als factor missen.

I. Vereenigingen, welke datzelfde karakter hebben, doch na de Wet van 1855 zijn opgericht en op de door die wet gestelde wijze gesanctionneerd werden, zijn dientengevolge expressis verbis als rechtspersonen erkend.

K. W ederkeerige Yerzekorings- of Waarborgmaatschappijen

zijn niet aan die wet, volgens haar art. 14, onderworpen, hebben echter het doeleinde van weldadige oogmerken met haar gemeen, weshalve hare rangschikking onder de Zedelijke Lichamen de meest juiste schijnt te zijn. Door de in het Wetb. v. Koopli. desbetreffend gestelde voorschriften zijn ze echter niet alleen aan bepalingen van het burgerlijk recht, doch ook aan dat van koophandel ondergeschikt, en vormen dan ook, vergeleken met de andere Zedelijke Lichamen, een hoogeren graad van opbouw en afwerking.

L. De saamwerking van velen ter bereiking van een doel is bij uitnemendheid verwezenlijkt door de Naamlooze Vennootschap. Zij toch spreidt ten toon een afgerond geheel, bevoegd zelfstandig rechten en verplichtingen te hebben en als afzonderlijk wezen, afgescheiden van hare lidmaten, op te treden; zij heeft een vermogen ten grondslag, dat haar alleen toebe-

Sluiten