Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel gestelde bepalingen overtreedt, eveneens hoofdelijk voor het geheel verbonden is.

Afhankelijk van het gevolg der handeling, van de desbetreffende bepaling der statuten, of hetzij van den aard der handeling dan wel van den wil van den deelgenoot, is tegenover derden de aansprakelijkheid der leden bij

de Burgerlijke Maatschap,

de Coöperatieve Vereeniging, en de Reederij,

terwijl de handelende vennoot tegenover derden steeds verantwoordelijk is bij de Burgerlijke Maatschap, en met uitsluiting der overige vennooten bij de Handeling voor gemene rekening en de niet-gesanctionneerde Vereeniging, na de Wet van 1855 aangegaan.

Geene aansprakelijkheid van eenig lidmaat of vennoot bestaat tegenover derden bij de:

Zedelijke Lichamen,

Gesanctionneerde Vereenigingen, na de Wet van 1855 opgericht, Wederkeerige Verzekerings- of Waarborgmaatschappijen, Commanditaire Vennootschappen,

Naamlooze Vennootschappen.

De verantwoordelijkheid uit lastgeving ontstaan als gevolg van het verstrekken eener volmacht of van de rati-habitio eener negotiorum gestio, blijft natuurlijk steeds haren invloed uitoefenen en behoeft dus niet nader ontwikkeld te worden.

Alsnu overgaande tot eene beschouwing der verschillende wijzen, waarop de afzonderlijke groepen van Vereenigingen den staat van ontbinding intreden en der daaraan verbonden gevolgen, dienen die groepen, waarvoor de wetgever onderling verbandhoudende voorschriften heeft gesteld, gezamenlijk behandeld te worden.

lïiet-tsesai.c- Op zich zelf staat de Vereeniging, die na de Wet van 1855 is tioiuieerde aangegaan en niet gesanctionneerd werd, terwijl met ereenigingen, Veree..iK«»if. y&6r 1855 aangegaan doch niet aan de in art, 16 9 0 B. W.

bepaalde vereischten voldoende, geene rekening behoeft te worden

Sluiten