Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle verbintenissen, dan zal een volgende omslag geschieden, enz , want dan is bewezen dat de voorgaande omslag of omslagen onjuist was of waren en derhalve verbeterd moest of moesten worden.

De omslag zal steeds moeten plaats hebben over, en betaald worden door hen, die leden zijn op het oogenblik dat het besluit tot ontbinding genomen wordt, en over en door hen, die in den loop van het aan dat oogenblik voorafgaande jaar ophielden lui der Vereeniging te zijn, en niet door latere toetreding reeds onder de eerste groep zijn opgenomen.

De onderlinge borgtocht voor de voldoening der verplichting van ieder lid tegenover de Vereeniging als rechtspersoon, en de eventueele beperking der aansprakelijkheid, zijn hiervoren uiteengezet.

zettelijke Tot de groep der Zedelijke Lichamen werd ter plaatse aan-

i.iciiamen. getoonci dat de na de Wet van 1855 gevestigde en gesanctionneerde Vereenigingen en evenzoo de Wederkeerige Verzekerings- of Waarborgmaatschappijen behooren. Het Zedelijk Lichaam is rechtspersoon, en — volgens art. 1700 B. W. — blijven de privaatrechtelijke Zedelijke Lichamen, waarmede deze verhandeling zich bezighoudt, bestaan:

„totdat zij uitdrukkelijk zijn ontbonden, volgens hunne „instellingen, reglementen of overeenkomsten, of totdat het „doel of het voorwerp der Vereeniging ophoudt".

Het voorwerp der Vereeniging is steeds de onderneming; en de Vereeniging blijft alzoo bestaan totdat hetzij het doel bereikt is of niet meer bereikt kan worden, öf de onderneming afgeloopen is.

De wet vangt de opsomming der aanleidingen tot het ophouden van het bestaan der Vereeniging aan met: „totdat zij uitdrukkelijk zijn ontbondendoch hierdoor mag niet verstaan worden, dat reeds het besluit tot ontbinding de \ ereeniging ontbindt. Dat besluit kan slechts het doel der \ ereeniging inkrimpen, resp. den voor de eigenlijke functie der onderneming vastgestelden duur wijzigen, maar kan niet het bestaan der Vereeniging opheffen, — want deze blijft bestaan zoolang ze een doeleinde heeft, — terwijl het doel, en evenzoo de onder-

Sluiten