Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„van dat overlijden bevond; doch hij deelt in de voordeelen „en draagt in de verliezen, die de noodzakelijke gevolgen „zijn van verrichtingen, welke vóór het overlijden van den „vennoot, wiens erfgenaam hij is, hebben plaats gehad",

wat trouwens ook zonder die alinea het geval zou zijn.

Het laatste artikel van dezen titel, nl. art. 1689, is van ineer ernstigen aard en ware beter achterwege gebleven. Het luidt:

„De regelen omtrent de verdeeling der nalatenschappen, „de wijze dier verdeeling, en de verplichtingen die daaruit „tusschen de mede-erfgenamen voortspruiten, zijn ook toe„passelijk op de verdeeling tusschen vennootcn",

en verklaart alzoo den 16eu titel van het 2° boek „Van boedelscheiding" van toepassing op de verdeeling van den boedel der Maatschap.

Dientengevolge is een uit de wet stammend instituut zonder noodzaak op gelijke lijn gesteld met eene uit overeenkomst gesproten instelling, waardoor meerdere strijdvragen ontstaan, o. a. met betrekking tot het in artt. 1112, 1129 en 1130 bepaalde.

Art. 1112 doet immers de vraag rijzen of het den vennooten verboden is onderling overeen te komen de baten der Vennootschap in het onverdeelde te laten gedurende een tijdvak, langer dan vijf jaren na het oogenblik, waarop de Maatschap in den staat van ontbinding is getreden; terwijl zich bij art. 1129 de vraag voordoet of een vennoot geacht moet worden in het hem bij scheiding toebedeelde of door koop of ruil verkregene te zijn opgevolgd, niet slechts van af het oogenblik van het besluit tot ontbinding, doch reeds van af het oogenblik, waarop de Maatschap den eigendom van het onderhavige goed verwierf.

Art. 1130 regelt de onderlinge vrijwaring der erfgenamen bij boedelscheiding; geldt deze nu ook bij de verdeeling van het voordeelig slot eener Maatschap, indien dat saldo eventueel niet verzilverd is?

Art. 1689 is eene vrij wel woordelijke vertaling van art. 1872 uit den Code Napoléon. Het daaropvolgende artikel werd niet overgenomen; het heeft het afzonderlijke opschrift:

Sluiten