Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het feit dat het aandeel van den mede-reeder aan een derde mag worden overgedragen zonder vereischte goedkeuring der overige mede-eigenaren, wat in strijd is met het in art. 1678 B. W. voor Maatschap bepaalde en in het jaar 1825 een punt van overweging bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer was, — zie Voorduin IX, pag. 358 — doet de ratio wegvallen en zal den rechter aanleiding geven dood, curateele of faillissement van een vennoot eventueel niet van kracht te verklaren voor het in-ontbinding-treden der Reederij.

Bij de Commanditaire Vennootschap bestaat geen bezwaar Commaiuii-

i i • i i i i t /. lairo Vennoot

tegen de werking van de aangehaalde alinea, of van eenige *<.hap. andere op de ontbinding van Maatschap betrekking hebbende bepaling. Voor hare ontbinding vermeldt de wet geene bizondere voorwaarden of voorschriften, en zal deze derhalve van de overeenkomst en van het voor Maatschap in het algemeen geldende afhangen, met dien verstande, dat in geen geval de Commanditaire Vennoot handelend mag optreden, wil hij niet, volgens het hiervoren besproken art. 21 j°. art. 20 W. v. K. voor meer dan zijn inleg aansprakelijk worden.

De Complementaire of handelende vennoot eener Commanditaire Vennootschap moet zijn volgens art. 19 een hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennoot, waaronder de wetgever alleenlijk rekende hetzij een zelfstandig onder eigen naam optredend persoon, of eene Vennootschap onder firma.

De bevoegdheden, den Commandataris toegekend, zijn door de wet zoo èng begrensd, dat hem zelfs niet het recht wordt verleend deel te nemen aan de benoeming van een likwidateur bij de ontbinding der Vennootschap onder firma, ofschoon dat recht als van uitsluitend interne werking had mogen beschouwd worden, indien art. 3 2 W. v. K. diesbetretfend niets vermeldde.

De Vennootschap onder firma is de Vereeniging, welke de vennootschap

meeste overeenkomst met de Maatschap heeft, en zij treedt dan ook in ontbinding in dezelfde gevallen als de vierde afdeeling van den titel van Maatschap voor deze bepaalt; speciale voorschriften zijn in artt. 30/35 W. v. K. gegeven.

Zoodra het geval zich voordoet, dat de Vennootschap in ont-

6

Sluiten