Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Vennootschap is aangezuiverd, in den boedel van eiken vennoot op te komen. Slechts daar zullen zij met de privécrediteuren van eiken vennoot afzonderlijk te deelen hebben, doch in eiken boedel treden zij als crediteuren van het geheele alsnog te vorderen saldo op, want iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk.

Hunne verhouding is dus verre boven die der privé-crediteuren bevoorrecht, en het onderpand, hun verleend, van meer beteekenis dan wat de Naamlooze Vennootschap haren crediteuren verstrekt in geval van ontbinding.

De ontbinding der Naaml. Vennootschap is in ons wetboek zeer onvolledig behandeld, terwijl zij als eene slechts door het recht — en niet door de natuur — gevormde persoonlijkheid meer dan deze aan eene regeling door wetsvoorschriften behoefte heeft, welke redenen aanleiding geven tot eene meer ampele beschouwing, die in het volgende hoofdstuk zal uiteengezet worden.

Sluiten