Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het tot-stand-brengen eener Naaml. Vennootschap, voor de verlenging van den duur van haar bestaan, en voor eenigc verandering in de voor haar geldende voorwaarden.

Onder de verandering der voorwaarden kan nimmer verstaan worden: het doen ophouden van het doel, in engeren zin, der onderneming, en evenmin: het hervormen eener rechtspersoon tot eene, die meerdere bekwaamheid heeft, want die laatste handeling zou niet eene verandering van voorwaarden zijn, maar de schepping van eene andere persoon. Op een en ander zal hieronder t. z. p. uitvoerig worden teruggekomen!

Voorloopig is aldus vastgesteld dat Ontbinding eener Naaml. Vennootschap beteekent de Voorbereiding tot opheffing van haar bestaan èn de Opheffing zelve, terwijl Likwidatie heet al wat betrekking heeft op de Voorbereiding.

Sommige bekwame rechtsgeleerden zijn de meening toegedaan, dat Ontbinding uitsluitend beteekent de Opheffing der Vereeniging, en dat Likicidatie de Vereffening is van een gemeenschappelijken boedel, terwijl zij of het bestaan eener Rechtspersoon bij de Naaml. Vennootschap niet erkennen, dan wel aannemen dat die rechtspersoon ophoudt te bestaan zoodra een besluit genomen wordt of een feit aanleiding geeft tot ontbinding der Vennootschap. ,

Op blz. '29/35 zijn de gronden ontwikkeld, waarop het rechtspersoonlijk karakter der Naaml. Venn. berust, en thans dient dus de vraag beantwoord te worden: tot wanneer die rechtspersoonlijkheid bestaat.

Onder een rechtspersoon in privaatrechtelijken zin wordt verstaan :

een door het recht als „persoon" erkende denkbeeldige eenheid, die in het algemeen bevoegd is zelfstandig rechten en verplichtingen te hebben, en ontstond door en volgens den wil van een of meerdere physieke of rechtspersonen.

„In het algemeen", want in geval van faillissement en dat van surséance bestaat eene uitzondering op den regel; dan toch behoudt zij wel hare rechten en verplichtingen, doch houdt op ze zelfstandig — i. e. als een op eigen beenen staande persoon, — te hebben.

Oii(li>rzock naar hot Oup'iiblik van Verdwijnen «Ier Kcchtspersoon.

Sluiten