Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechten en verplichtingen te hebben, is daarin het oogenblik van het einde van haar bestaan bekend.

Het Wbk. v. Kooph. raadplegende, blijkt dat slechts in de artikelen 3 7, 4 7, 4 8 en 5 6 over de ontbinding eener, en over eene ontbondene Naaml. Venn. gesproken wordt.

Art. 37 bevat eene negatieve bepaling.

Art. 47 zegt wanneer de Naaml. Venn. „van rechtswege ontbonden" is, en

Artt. 48 en 56 sluiten zich daarbij aan.

Art. 47 schijnt het gevraagde oogenblik aan te duiden, doch ter beoordeeling der juistheid daarvan dient verklaard te worden wat de wetgever door „ontbonden" heeft willen te kennen geven.

\ oor twee uitleggingen is dit woord immers vatbaar, namelijk:

a. heeft opgehouden te bestaan, heeft hare persoonlijkheid verloren, is weggevaagd en verdwenen;

b. is opgezegd, heeft de bevoegdheid verloren nieuwe verbintenissen aan te gaan, is in den toestand van likwidatie gebracht.

Geeft a de juiste verklaring, dan is de aanhef van art, 5 6 eene contradictio in terminis, want hoè kan met iets dat niet bestaat 'n handeling, 'n vereffening, plaats hebben?

De wetgever zou dan toch art. 5 6 aangevangen hebben met:

De uit eene ontbondene Vennootschap gesproten baten en schulden worden door de bestuurders vereffend.

Ditzelfde geldt voor art. 3 2 een weggevaagd iets heeft toch niet meer 'n belang!

Geeft b daarentegen de juiste beteekenis, dan heeft het woord in de genoemde artikelen en overal elders, waar het Wbk. v. K. het bezigt, zin !

Art. 3 7 bepaalt dan dat de Koning de functie der Vennootschap niet afbreekt; art. 4 , : dat de Venn. van rechtswege in den toestand van likwidatie is gebracht; art. 48: dat om die gedwongen likwidatie te voorkomen etc; en art. 5 6: dat eene opgezegde Venn. door de bestuurders vereffend wordt.

Alsnu nagaande hoe art. 4 / in ons wetboek is gekomen, blijkt uit \ ooRDuiN dat dit art. het eerst in het Ontwerp van 1 8 3 5 voorkomt, en dat de 2e Kamer hare aandacht niet op de ontbinding der \ ennootschap vestigde, doch speciaal lette op de mate van aansprakelijkheid der bestuurders.

Sluiten