Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B.

Aanleidingen tot en Voorbehoedmiddelen tegen Ontbinding.

ontfttaan «Ier Voor den opbouw eener Naaml. Vennootschap, d. w. z. voor xanmi. het scheppen van die bepaalde rechtspersoon, moéten sommige

factoren worden bijeengebracht. Deze vormen de integreerende, of wellicht juister uitgedrukt: de door de wet vereischte, bestanddeelen der Venn., zonder welke zij niet bestaan kan; alle andere factoren, welke de akte van oprichting, of eenige latere tusschen belanghebbenden geslotene overeenkomst, bevat, zijn bijkomende bestanddeelen, die gewijzigd en opgeheven kunnen worden, zonder het bestaan, het wezen, der Vennootschap aan te tasten.

Wftipiijkc Integreerende factoren zijn :

Vereinetaleu.

lo. Het doel, dat de facto de kern van de wording der Venn. is, en dat in het Wbk. v. K., alwaar de Naaml. Venn. behandeld wordt zonder dien vorm van Vereeniging voor een burgerlijk doeleinde uit te sluiten, in algemeenen zin als eene handelsonderneming wordt aangeduid.

Het doel is de ziel van de rechtspersoon; eene doellooze Vennootschap is een lichaam zonder ziel.

2". Het kapitaal, de tastbare waarborg voor de buitenwereld, het lichaam der rechtspersoon, dat bij uitsluiting aansprakelijk is voor de daden der Vennootschap, en waarvoor de wetgever derhalve eenige strenge bepalingen heeft vastgesteld.

3o. Het uitwendig Orgaan, uitgeoefend door eene directie, al dan niet ter zijde gestaan door mede-naar-buiten-optredende commissarissen. Is dit orgaan niet aangewezen, of door dood of andere oorzaken verdwenen, dan zullen gezamenlijke aandeelhouders het bestuur der Venn. uitmaken, want deze zijn degenen, die zelfs een niet-belanghebbende als bestuurder mogen aanstellen, en waar hun aldus eene grootere bevoegdheid, i. e. het meerdere, toekomt, behoort hun ook het mindere, in overeenstemming met

Sluiten