Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wetgever noemt deze contractanten de eerste oprichters, waaruit voortvloeit, dat zij, die na de oprichting deel nemen in de Vennootschap voor het beloop van het alsnog ongeplaatste gedeelte van het kapitaal, mede-oprichters zijn, en derhalve hetzij de akte van oprichting tusschen hen en de eerste oprichters opnieuw moet worden aangegaan, dan wel in de oprichtingsa -te eene bepaling worden opgenomen, die de toekomstige eerste eigenaren der aandeelen tot mede-contractanten stempelt, en de verwerving of de overdracht der aandeelen doet beschouwen a s hunne stilzwijgende toestemming tot de verbintenis. Als gevolg van het mede-deelnemen aan de oprichting is de rechtshandeling niet eene overeenkomst van koop en verkoop van waardepapier tusschen derden en de bestaande rechtspersoon, doch eene overeenkomst van compagnieschap tusschen de eerste en de latere mede-oprichters, waarbij laatstgenoemden zich ver plichten een deel van het kapitaal te verstrekken. Het kapitaal is het Stamkapitaal of maatschappelijk kapitaal. De wijze van hun deelnemen kan derhalve niet op een lageren grondslag geschieden dan tot parikoers, want dan ware het kapitaal, resp. het overige gedeelte der aandeelen van het maatschappelijk kapitaal niet geplaatst, en aldus niet aan het voorschrift van

art. 50 voldaan.

Wordt later het maatschappelijk kapitaal uitgebreid, dan heeft eene overeenkomst plaats tusschen de bestaande rechtspersoon en derden, die de verplichtingen en rechten van aandeelhouders dientengevolge op zich nemen en verkrijgen, ie overeenkomst kan de rechtspersoon evenmin tot lageren dan parikoers aangaan om de hieronder bij kapitaalsvergrooting te behandelen redenen.

b. Er moet een termijn zijn vastgesteld, binnen welken het overige gedeelte der aandeelen zal geplaatst zijn.

Volgens den slotzin van art, 50 kan die termijn steeds door den Koning verlengd worden, op verzoek der Oprichters.

Deze zijn derhalve degenen, die het verzoekschrift hebben, uit te vaardigen, en niet de rechtspersoon. Uit het verband dezer bepaling tot het in het artikel voorafgaande, mag echter worden aangenomen dat het verzoek slechts door de eerste oprichters behoeft gedaan te worden.

Sluiten