Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„bestuurders aan de bepalingen en voorwaarden der akte „niet hebben voldaan".

Voor het verleènen der bewilliging is echter vereischt dat een doel, een kapitaal, een uitvoerend orgaan, een bepaalde duur, meerdere oprichters en eene overeenkomst bestaan, en zij vormt alzoo de sanctie, den stempel, op het geheel.

Kijk<»■■■<>ii<■<> Bijkomende factoren zijn:

Bepalingen.

1°. Inwendige Organen, zooals de Algemeene Vergadering, welker bevoegdheid in de Statuten nader wordt omschreven, doch wier werking steeds van internen aard is, en de Raad van Commissarissen of van Toezicht, wiens functie statutair is bepaald, doch zoowel van internen als van externen aard zijn kan.

2°. Het Stemrecht der aandeelhouders, waarover art. 5 4 W. v. K. handelt, en waardoor hunne verhouding onderling en tegenover de rechtspersoon in hoofdzaak geregeld wordt.

3". Verschillende bepalingen van internen aard, die verband houden met het doel, de hoegrootheid van het kapitaal, etc., en voornamelijk met het vertrouwen dat de oprichters in hen stelden, wien zij het bestuur opdroegen.

Wijziging en zelfs Opheffing der bijkomende factoren kan plaats hebben zonder eenigen directen invloed uit te oefenen op het bestaan der Vennootschap; öf alle aandeelhouders hunne toestemming moeten verleenen, dan wel öf eene Algemeene Vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen daartoe het besluit kan nemen, is eene vraag, wier beantwoording in verband staat met het in de akte van oprichting overeengekomene en met die der vraag, öf het aan-te-tasten recht den aandeelhouders individueel toebehoort, zooals bijv. het stemrecht, of collectief, zooals bijv. het aanstellen van een Raad van Commissarissen.

Stemrecht. In concreto is het niet denkbaar dat het statuut eener Naaml.

Venn. den aandeelhouders het stemrecht ontzegt, welke bepaling trouwens niet van blijvende uitwerking zou zijn, daar het allen aandeelhouders gezamenlijk te allen tijde vrijstaat het statuut te veranderen, want dit maakt feitelijk slechts een

Sluiten