Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderdeel uit der onderlinge overeenkomst, en deze kan door een eigende overeenkomst in den regel aangevuld worden.

;l"n °PSe'iomen, vormt het stemrecht een persoonlijk van eiken aandeelhouder, wel is waar aan den eigendom van elk aandeel verbonden, doch op dezelfde wijze als eene schuldvordering op naam of aan toonder in zich zelve een persoonlijk recht voor den eigenaar draagt.

Dit persoonlijke recht zal, tenzij blijkens het statuut anders is overeengekomen, den aandeelhouder niet buiten zijn wil kunnen ontnomen worden, en eene Algemeene Vergadering daartoe dan ook geene bevoegdheid hebben.

Het geval kan zich voordoen, dat eene Naaml. Vennootschap nder hare activa eemge harer eigen reeds uitgegeven, d. w. z. geplaatste, aandeelen heeft, hetzij doordien zij deze van een dubieusen schuldenaar als betaling heeft aangenomen, of op verlangen van gezamenlijke aandeelhouders vóór de likwidatie uit haar winst heeft opgekocht, dan wel gedurende de likwii atic uit haar kapitaal heeft overgenomen.

Zoolang geen besluit genomen is om het kapitaal der Vennootschap te verkleinen, blijft haar het recht die aandeelen weer van de hand te zetten.

Intusschen is echter een zeer eigenaardige toestand ontstaande aandeelen behooren tot hare baten, maar het daaraan verbonden stemrecht is niet op haar overgegaan, want zij kan met aandeelhouder van zich zelve zijn. Het stemrecht is immers een recht, dat aandeelhouders slechts kunnen uitoefenen, en 31Jge\ o g slechts hebben, om, zoodra zij eene Algemeene Vergadering vormen, deze een besluit te doen nemen.

Bij sommige Naaml. Vennootschappen wordt in naam. geene Alg. \ erg. gehouden, doch eenig voorstel bij elk der leden te zijner woonplaats ingediend; de antwoorden der leden worden na eenen bepaalden tijd gerangschikt op dezelfde wijze als in eene vergadering, en inderdaad is dan ook eene Alg Verbelegd die slechts in tijd en ruimte van dc gewone verschilt, doch dezelfde uitwerking heeft.

Wanneer daarentegen voor eenige rechtshandeling der Vennootschap de toestemming van alle aandeelhouders noodig is dan wil dit zeggen dat tusschen de rechtspersoon en hare aan-

Sluiten