Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder eigenaar ter beschikking van den Staat liggen, voor zooverre ze onroerend zijn, en ter beschikking van den toe-eigenaar, wat roerende aangaat, terwijl niemand de crediteuren zou behoeven te voldoen en niemand de uitstaande vorderingen zou kunnen innen, want noch de wetsvoorschriften voor onbeheerde nalatenschappen noch die voor afwezigheid der laatste eigenaren kunnen toegepast worden, daar er geen nalatenschap noch een afwezige is.

Zoo zoude een rechtelooze toestand geboren worden door het miskennen van het karakter van rechtspersoon, en door het ontkennen van haar bestaan in de Naaml. Vennootschap!

Daar echter, zelfs in het geval dat zoowel de aandeelhouders als het uitvoerend orgaan zijn verdwenen, nochtans de rechtspersoon blijft bestaan, zal in zoodanig geval het Openbaar Ministerie, volgens het 2° lid van a r t. 1 der Faillissementmet, gerechtigd en \ erplicht zijn in het openbaar belang de faillietverklaring der \ ennootschap te vorderen zoodra deze in den toestand verkeert, dat zij als debitrice heeft opgehouden te betalen. hen curator zal alsdan door de rechtbank worden aangesteld, wien dientengevolge het beheer en de vereffening van den faillieten boedel is opgedragen; blijft nadat alle crediteuren \ oldaan zijn, een surplus over, dan zal hij zich dit, in overeenstemming met art, 640 Burg. Wbk., kunnen toeëigenen, ten ware liij de voorkeur er aan geeft bedoeld bedrag in de kas der gerechtelijke consignatiën te storten, dusdoende in den geest van art. 19 2 Fai 11. wet handelende.

K<-i>»i>i<ir De bepaling, dat de Vennootschap voor een bepaalden tgd «i..nr. moet wor(ien aangegaan, is van twijfelachtige waarde en heeft haar ontstaan te danken aan het begrip van concessie, dat sedert de eerste Naaml. \ enn., n.1. de O.-I. Compagnie, aan de oprichting dezer Vereenigingen is blijven hangen.

De termijn kan op duizenden jaren gesteld worden, wat noch met de goede zeden, noch met de openbare orde, noch met hetgeen overigens bij art. 3 8 tot en met art, 55 W. v. K. is voorgeschreven, in strijd is, en derhalve volgens art. 3 7 geen beletsel tegen de Koninklijke bewilliging zijn kan, en kan naar believen der aandeelhouders verkleind worden, zooals hierboven werd verklaard.

Li

Sluiten