Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden in eene reeds gevestigde onderneming, wier bestuur rijk aan ondervinding is. Worden noch door de oude, noch door de nieuwe aandeelhouders bizondere voorwaarden gesteld, dan zullen zij te zamen eene enkele groep vormen.

Het bedrag, dat voor elk nieuw uit te geven aandeel zal gelden, kan eenvoudigheidshalve op het bedrag bepaald worden, waartoe elk oud aandeel door de kapitaalsinkrimping verminderd is, terwijl naar omstandigheden eene regeling kan getroffen Avorden om, hetzij door eene luttele bijbetaling of door eene geringe uitkeering of door het inwisselen van meerdere oude tegen een nieuw aandeel, een rond bedrag voor elk aandeel vast te stellen.

Om de kapitaalswij zig ing tot stand te brengen, zal het bestuur in de eerste plaats eene Algemeene Vergadering der aandeelhouders bijeenroepen, waarin de directie, als uitvoerend orgaan der Vennootschap, gemachtigd wordt de Koninklijke bewilliging te verzoeken op de verandering der statuten ten opzichte van de inkrimping van het Vennootschappelijk kapitaal. Daar de onderlinge verhouding der aandeelhouders door die voorgestelde wijziging in geen enkel opzicht verandert, en geen enkel hunner rechten wordt aangetast, zal het aantal stemmen, voor de aanneming van het voorstel vereischt, hetzij de meerderheid der uitgebrachte stemmen bedragen of zooveel als statutair voor eenige wijziging der statuten is vastgesteld.

Zooals hierboven is aangetoond, wordt door het besluit niet alleen de rechtspositie der Venn. verbeterd, doch ook de individueele belangen der aandeelhouders bevoordeeld door de bevoegdheid van dividend-uitkeering der in eenig volgend boekjaar te behalen winsten.

De rechtspositie van de schuldeischers der Vennootschap wordt echter juist door het verleenen van dat recht aangetast, daar deze immers der Vennootschap krediet hebben verleend op basis der ongewijzigde statuten, d. w. z. onder stilzwijgend beding dat geene winsten als zoodanig mogen beschouwd worden zoolang het oorspronkelijke maatschappelijke kapitaal niet intact is.

Elk hunner zou dientengevolge het recht hebben zich tegen bedoelde winstuitkeeringen te verzetten, en er is derhalve eene regeling noodig, welke niet in de statuten behoeft te worden opgenomen, volgens dewelke geene dividend-uitkeering zal plaats

Sluiten