Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden geboekt, ofschoon ook geen bezwaar bestaat tegen eene

boeking als winst.

De reserve, die vóór de kapitaalsinkrimping bestond, werd, zooals hierboven vermeld, in mindering van het geleden kapitaalsverlies gesteld; eene uitkeering der reserve aan aandeelhouders ware in strijd met de bedoeling van art. 48 W. v. K.

Door het gelijkmaken van het vennootschapskapitaal met het vennootschapsvermogen, door de daarop volgende uitbreiding van het kapitaal en dientengevolge de toetreding van nieuwe aandeelhouders, is de Naaml. Vennootschap getransformeerd op eene wijze, die overeenkomst heeft met Fusie.

Fusie heet in den regel het ineensmelten van meerdere Naaml. Vennootschappen tot eene nieuwe Naaml. Venn., of van een of meerdere Naaml. Vennootschappen in eene bestaande Naaml.

Vennootschap.

De term kan echter eveneens gebruikt worden voor het fusionneeren van eene Venn. onder firma of Commanditaire Venn., en vereischt slechts dat de op-te-richten of de in-zichopnemende Venn. eene Naaml. Vennootschap zij, en de opgenomene eene Vereeniging, die als zoodanig zelfstandig naar buiten optreedt, want anders spreekt men slechts van den inbreng oi de overdracht eener affaire, al vormt die ook in haar wezen eene Vereeniging, bijv. eene Handeling voor gemeene rekening.

Daarenboven is steeds vereischt dat de aandeelhouders of deelhebbers der opgenomene Vereeniging aandeelhouders der opnemende Naaml. Vennootschap worden. Wordt het aandeel van een deel der inbrengende participanten op andere wijze vergoed, dan is de transactie voor dat deel eene koopovereenkomst. voor het overige deel eene fusie.

Het eigenlijke en oorspronkelijke begrip van fusie is ontstaan uit den opbouw eener Naaml. Vennootschap uit bestaande \ ereenigingen.

Bestond de opnemende reeds vóór de fusie, dan kan dit voorval aanleiding geven tot eene uitbreiding van haar kapitaal, en dusdoende tot het vormen van nieuwe aandeelen op de wijze, hiervoren bij de behandeling der kapitaalsvergrooting omschreven, — óf tot het plaatsen der zich in overeenstemming met art. 50 W. v. K. nog in portefeuille bevindende aandeelen.

Sluiten