Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van liet doel besloten, dan zal deze door de Regeering niet mogen bewilligd worden, al heeft ieder aandeelhouder en ieder belanghebbende zijne goedkeuring daaraan gehecht.

Een veranderd doel schept eene andere rechtspersoon, wat niet door eene statutenwijziging kan plaats hebben.

Wenschen bijv. aandeelhouders eener stoomvaartmaatschappij het vermogen der Vennootschap voor eene steenbakkerij te gebruiken, dan zijn zij verplicht eerstgenoemde te likwideeren en laatstgenoemde als eene nieuwe Naaml. Venn. op te richten en te vestigen.

De Regeering zou ook niet bevoegd zijn eene verandering van het doel in te willigen, daar het voorwerp der handelsonderneming een ander wordt, en volgens het le lid van art. 36 de naam der Venn. dientengevolge niet dezelfde kan zijn, terwijl ingeval de naam, niet gewijzigd, doch veranderd wordt, een van de vorige in hoofdzaak verschillende rechtspersoon wordt opgebouwd, waarin de vorige wel gefusionneerd kan worden, doch die in het kleed der vorige rechtspersoon gewikkeld, niet mag voorgesteld, worden de vorige te zyn.

Voor de wijziging van het doel zullen alle aandeelhouders individueel hunne goedkeuring moeten verleenen, ten ware statutair anders is bepaald, want elk aandeelhouder moet geacht worden aandeel in de Vennootschap te hebben genomen onder beding dat deze een bepaald doel zal vervolgen, terwijl het zeer goed mogelijk is dat hij geene gelden beschikbaar zou gesteld hebben voor het nastreven van een meer uitgebreid of van een meer beperkt doeleinde.

Het doel is immers de hoofdfactor, de kern, der Vennootschap, en elke wijziging daarvan, hoe gering ook, tast het wezen der rechtspersoon aan.

AaiilriiliuKfii lot Ontbinding.

Recupituleerende, blijken de aanleidingen tot ontbinding te bestaan in:

Het ophouden van het doel, doordien het verwezenlijkt is, of doordien het bereiken ervan onmogelijk is geworden,

Den afloop van den vastgestelden duur,

Het verlies van 3/4 gedeelte of meer van het kapitaal,

Sluiten