Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het besluit van aandeelhouders, genomen al dan niet in overeenstemming met de bizondere bepalingen der overeenkomst.

Het Faillissement der Naaml. Vennootschap heeft niet nood- Faillissement. zakelijk liare ontbinding ten gevolge, wèl hare gedeeltelijke of algeheele likwidatie; het levert trouwens slechts het bewijs dat de schuldenaar in den toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, en dit zal zich zeer goed kunnen voordoen, niettegenstaande de activa verre de passiva overtreffen.

Zoodra dan ook het faillissement een einde heeft genomen,

terwijl meer dan '/4 gedeelte van het kapitaal ongerept is, zal het aandeelhouders vrijstaan de Venn. voortgang te doen hebben,

of tot hare ontbinding te besluiten. Door het besluit tot ontbinding zullen meestal bestuurders en steeds Commissarissen ophouden als zoodanig te bestaan, daar hun mandaat gewoonlijk slechts strekt ter behartiging van het eigenlijke doel der Vennootschap.

In het vorige deel dezer verhandeling werd vermeld dat de Maatschap. voor Maatschap geldende bepalingen tot richtsnoer strekken van de ontbinding der Naamlooze Vennootschap, en art. 16 8 3B.W.

verklaart sub 3° en 4° dat de Maatschap in ontbinding treedt door:

den enkelen wil van één of eenige der vennooten,

den dood of de curateele van een hunner, of indien hij in staat van faillissement is verklaard.

Daar de Naaml. Venn. echter een zelfstandig rechtsbevoegd wezen is, een afzonderlijke rechtspersoon, zoo heeft het verlies van rechten en het vermeerderen van verplichtingen, welke voor den vennoot door diens faillissement ontstaan, geen invloed op de verhoudingen der rechtspersoon, des te minder daar de aandeelhouder geen vennoot, doch slechts lidmaat, der Naaml. Vennootschap is.

Om dezelfde redenen is evenmin de dood of de curateele van een hunner eene aanleiding tot de ontbinding der Naaml. Venn.,

en de enkele wil van één of eenige der lidmaten is in art. 54 W. v. K. vervangen door de wettelijke erkenning van het stemrecht in verband met het hebben van, en in verhouding tot het aantal der aandeelen.

Sluiten