Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastgestelden duur bestaat, zal evenmin de Venn. door derden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor nieuwe transacties door het bestuur 11a dien termijn verricht, want door de hiervoren besproken verplichte publicatie der akte, waarin het Statuut der Venn. is opgenomen, worden zij geacht te hebben geweten dat de Venn. in den staat van ontbinding wettelijk verkeerde.

De bestuurder, die de verbintenis heeft aangegaan, zal persoonlijk tegenover die derden verantwoordelijk zijn, doch in overeenstemming met art. 1841 B. W. niet zijne mede-bestuurders, daar de wet dit niet voorschrijft. Voor de Vennootschap zal de overeenkomst wederom een contractus claudicans wezen, evenals in geval van het besproken kapitaalverlies, en 0111 dezelfde redenen.

Bestaat de aanleiding tot ontbinding in het besluit van aandeelhouders, dan kunnen derden niet gecenseerd worden daarmede bekend te zijn, en blijft de Venn. voor de handelingen van haar bestuur aansprakelijk, tenzij zij kan bewijzen dat de betrokkene derde wist dat het bestuur niet gemachtigd was in haar naam die handelsdaad te verrichten.

Tegenover den bestuurder blijft in ieder geval recht van verhaal, hetzij van de zijde des derden, hetzij van den kant der Vennootschap.

Het besluit tot ontbinding is het antwoord op eene vraag van zuiver algemèen belang, en al is de voor den duur vastgestelde termijn nog niet afgeloopen, zoo moet toch worden aangenomen dat ieder aandeelhouder bij zijn toetreden tot de Venn. stilzwijgend het beding heeft goedgekeurd dat ontbinding vóór het einde van den bepaalden tijd niet een punt van individueèl belang uitmaakt.

Dientengevolge zal dat besluit door meerderheid van ter vergadering aanwezige stemmen kunnen genomen worden, tenzij het statuut andere bepalingen hieromtrent bevat.

De verhouding van aandeelhouders tegenover hunne Naaml. Vennootschap is immers drieledig!

Als afzonderlijke, van de rechtspersoon geheel en al afgescheidene personen kunnen zij met haar overeenkomsten aangaan, vorderingen op haar, verplichtingen tegenover haar hebben.

Rechtsverhoudingen tiissehen aandeel houders en

Xaaml. Venn.

Sluiten