Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als lidmaat der Vennootschap heeft ieder aandeelhouder twee kwaliteiten voor zijn optreden, nml.:

1°. als degeen, die zijne individueele belangen behartigt, bijv. dat van zijn aandeel in liet saldo van het vermogen na de likwidatie overblijvende; dat van zijn aandeel in een als zuivere winst erkend verschil tusschen inkomsten en uitgaven van eenig boekjaar; dat van stemrecht, hoezeer dit overigens statutairbeperkt moge zijn; dat van andere in de statuten, resp. in de akte, bepaalde persoonlijke rechten. Bij deze verhouding fungeert de aandeelhouder ten behoeve van zijn eigen belang uitsluitend, en staat hij tegenover de rechtspersoon.

2U. als degeen, die deel uitmaakt van een orgaan der Naaml. Venn., nml. van de zoogenaamde Algemeene Vergadering van aandeelhouders, een orgaan, dat uitsluitend interne werking heeft, dat niet tegenóver de rechtspersoon staat doch een harer werktuigen is, en dat tot taak heeft:

n. liet stellen van voorschriften, van regelingen, betreffende al hetgeen de inwendige zoowel als uitwendige functie der rechtspersoon aangaat, en welk orgaan alzoo, binnen de door de wet bepaalde grenzen, als het ware eene inwendig-wetgevendc macht is.

h. het controleeren van het orgaan, dat èn naar binnen èn naar buiten optreedt, aldus ook externe werking heeft, en gevormd wordt door een of meerdere bestuurders, al dan niet in saamwerking met den Raad van Commissarissen.

In deze kwaliteit treedt een aandeelhouder slechts op als deel van het collectivum der ter vergadering aanwezige lidmaten, die, wat het aantal der aanwezigen en der door hen vertegenwoordigde aandeelen betreft, aan het door de statuten gestelde minimum moeten voldoen om eene Alg. Verg. te kunnen zijn en fungeert hij ten behoeve van de algemeene belangen der Vennootschap.

Hiertoe behooren: het benoemen en het ontslaan van bestuurders, commissarissen, likwidateuren, etc., het vaststellen hunner bevoegdheid, resp. het beperken hunner gestie, het al dan niet goedkeuren der balansen, der likwidatie-rekening en

Sluiten