Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van andere staten, het verleenen van acquit en décharge voor gevoerd beheer, het wijzigen van de statuten, voor zooverre daardoor de individueele belangen der lidmaten niet aangetast wordt, het beperken van den duur der Vennootschap, resp. het besluit tot ontbinden, en andere algemeene belangen der rechtspersoon.

Waar alsnu van de wijziging van een persoonlijk belang sprake is, zal de medewerking, resp. goedkeuring van ieder aandeelhouder vereischt zijn om tegenover hem te gelden; waar een algemeen belang geregeld moet worden, is de goedkeuring der Alg. Vergadering voldoende om haar besluit voor ieder aandeelhouder van kracht te doen zijn; die vergadering neemt hare besluiten met meerderheid van stemmen, indien de statuten niet eene andere diesbetreffende bepaling bevatten.

Het recht om de Venn. in den staat van ontbinding te Besinit tot stellen kon., nimmer bestuurders toe, want hun werkkring beheerscht uitsluitend het beheer der onderneming, en de Alg.

Vergadering kan hun derhalve niet de bevoegdheid verleenen oni een besluit tot ontbinding te nemen. Alle aandeelhouders,

geene uitgezonderd, kunnen bestuurders wel eene volmacht daartoe geven, doch dan nemen deze niet zelf liet besluit, maar als vertegenwoordigers van ieder der aandeelhouders.

Evenzoo kan de Alg. Verg. bestuurders opdragen tot de ontbinding der Venn. over te gaan, indien zekere feiten plaats hebben, —

indien bijv. eene geprojecteerde fusie tot stand komt, of indien bijv. zekere levering niet gegund wordt, — maar ook in dat geval nemen niet bestuurders het besluit, doch is dit onder eene opschortende voorwaarde door de Alg. Verg. genomen; deze condicio suspensiva oefent invloed uit op het intreden van het rechtsgevolg van het besluit der vergadering, en is volstrekt niet eene condicio potestativa, welker vervulling in de macht van bestuurders ligt.

Publicatie van het besluit is door de wet niet als vereischte gesteld; wèl wordt in art. 38d W. v. K. het bekendmaken van „veranderingen in de voorwaarden" — scil. der overeenkomst — voorgeschreven, maar het besluit tot ontbinding is niet en beoogt niet eene verandering der voorwaarden doch de op-

Sluiten