Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ifaiHiteekr- Ofschoon door geene wetsbepaling voorgeschreven is het een "!»£. vagt gebruik dat de likwidateur in naam van de „Vennootschap in liquidatie" teekent, aldus door toevoeging der woorden in liq. belanghebbenden er op wijzende dat de Venn. in den staat van ontbinding verkeert. Verplicht is hij daartoe niet, doch voor de Vennootschap heeft dit gebruik het voordeel, dat derden zich niet tegenover haar er op kunnen beroepen met den staat van ontbinding onbekend te zijn geweest ten tijde dat de likwidateur eene rechtshandeling tegenover hen verrichtte, waartoe hij voor eene likwideerende Venn. niet bekwaam was; een en ander onder beding dat die derden de teekening hebben leeren kennen. Publicatie van het in-ontbinding-stellen is immers niet wettelijk geregeld, weshalve, zelfs indien geschied, derden niet zonder nader bewijs geacht mogen worden er van te hebben kennis gedragen.

Yrraiitwoor- De rechtsverhouding van lilcividateuren tegenover schuldvkii'tirli'eischers en andere belanghebbenden, waaronder ook aandeellikuitiHipur. houders, der Vennootschap is volkomen gelijk aan die, welke te voren tusschen directeuren en laatstgenoemde groepen bestond.

Ook zij vormen het Uitvoerend- en Vertegenwoordigend-Orgaan, hebben de externe en eene gedeeltelijk interne functie der Vennootschap, en zijn aan het slechts intern werkende Wetgevende en Controleerende Orgaan, dat de Alg. Vergadering van aandeelhouders uitmaakt, onderworpen binnen de door de wet en de Vennootschappelijke Statuten gestelde grenzen. Dientengevolge mogen zij niet eene opdracht der Alg. Vergadering uitvoeren, indien die lastgeving in strijd is met eenige statutaire bepaling of met het door de aangegane likwidatie beperkte doel der Venn., en zouden door zulks wèl te doen niet de Venn. doch zichzelven tegenover derden verbinden.

Blijkens de vorige uiteenzetting is immers art. 45 W. v. K. ook voor hen van toepassing, en het 2° lid stelt hen hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk tegenover derden voor de schade, welke die derden hebben geleden door het overtreden van de bepalingen der akte of van de nadere veranderingen in de voorwaarden, welke de Venn. voor de uitoefening der onderneming gesteld heeft.

Onder de bepalingen der akte is explicite of implicite ook

Sluiten