Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenkomst, in overeenstemming met art. 127 5 Burg. Wbk., liet stilzwijgend beding ingeslopen van op straffe van schadevergoeding niet willekeurig de verbintenis krachteloos te maken.

De leden in den Raad van Toezicht op de likwidatie worden meestal gekozen uit degenen, die bij eene zorgvuldige vereffening liet grootste belang hebben; eene belooning voor hunne bemoeienis is dan ook niet gebruikelijk. De tusschen hen en de Vennootschap bestaande rechtsbetrekking is eene eenvoudige lastgeving, welke door de Venn. volgens art. 1851 te allen tijde, zonder eenige vergoeding, kan herroepen worden, en door een lasthebber kan neergelegd worden onder de in art. 1854 aangeduide voorwaarden. Dit artikel luidt:

„De lasthebber kan zich van den last ontslaan door „opzegging aan den lastgever.

„Indien evenwel deze opzegging door hare ontijdigheid, „of uit eenigen anderen hoofde, door de schuld van den „lasthebber aan den lastgever tot nadeel verstrekt, moet hij „deswege door den lasthebber schadeloos worden gesteld; „ten ware de laatstgemelde zich in de onmogelijkheid be„vond om den last verder te volbrengen, zonder daardoor „zelf eene aanmerkelijke schade te lijden."

In gewone gevallen zal het bepalen der schade, geleden door liet niet aanblijven van een commissaris of van een lid in den Raad van Toezicht, vrijwel onmogelijk zijn, doch indien hunne functie zich niet tot eene interne controle beperkt en zich ook naar buiten vertoont, bijv. door het verplicht stellen eener medewerking, voor de rechtsgeldigheid van bepaalde handelingen van bestuurders of likwidateuren, dan zal de beloopen schade gemakkelijk te bewijzen zijn. Door die uitbreiding der lastgeving fungeert echter de Raad van Comm. of van Toezicht als mede-bestuurder of mede-likwidateur, al bestaat zijne bevoegdheid slechts in het sanctionneeren der betrekkelijke handeling, want door de verplichte medewerking treedt hij extern op, d. w. z. als deel van liet uitvoerend orgaan, en zijn te dien opzichte de voor bestuurders of likwidateuren geldende wetsvoorschriften ook voor hem van kracht.

Sluiten