Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De reden van dit verschil ligt hierin dat de natuurlijke persoon als vermogensbestanddeel nog de beschikking over zijne capaciteit en activiteit, behoudens eenige beperking, heeft en blijft handhaven, terwijl de rechtspersoon behalve den boedel geen vermogen bezit.

In één opzicht wordt eene uitzondering op den regel, eene inbreuk op den staat van rust, gemaakt, nml. ten aanzien van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen aangaande den boedel, welke ter voorlichting van den rechter-commissaris, den curator, en de commissie uit de schuldeischers vaak dringend noodig zijn.

De gefailleerde natuurlijke persoon is uitteraard der zaak daartoe door de wet aangewezen, en, daar de rechtspersoon niet dan door hare organen kan optreden, heeft de Faillissementswet in de artt. 106 en 117 dien last op de schouders der bestuurders en commissarissen gewenteld, en drukt deze om de hierboven vermelde redenen dus ook op likwidateuren en den Raad van Toezicht. Tekortkomingen in het voldoen van die verplichting zijn door het Wbk. v. Strafr. in art, 194 als misdrijf tegen het openbaar gezag strafbaar gesteld.

Van af het oogenblik dat het faillissement is ingetreden moet de omschreven verplichting beschouwd worden als eene hoogstpersoonlijke, die wel is waar door het op dat oogenblik bekleeden der functie van bestuurder of likwidateur is ontstaan, maar sinds dien aan den persoon is verbonden. Eene Alg. Vergadering kan derhalve niet gedurende den loop van het faillissement den bestuurder of likwidateur van die verplichting bevrijden; wèl kan ze hem, op zijn verzoek, van zijn ambt ontheffen en dit eenen anderen persoon opdragen, maar de plichten, hem door de Faillissementswet opgelegd, blijven in stand. Sterft hij intusschen, en wordt een andere bestuurder of likwidateur door de Alg. Verg. aangesteld, dan heeft deze door het aannemen van die opdracht de verplichting van den overledene overgenomen, indien het tegendeel niet is vastgesteld.

De verhouding eener Naaml. Vennootschap tegenover hare bestuurders, likwidateuren, Raad van Commissarissen of van Toezicht is eensdeels dezelfde als die, welke tusschen haar en de Alg. Vergadering van aandeelhouders bestaat, nml. die van

Sluiten