Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelhouders hierop een individueel recht hebben, zoo kan noch de likwidateur, noch de Alg. Vergadering, inbreuk daarop maken.

Hpropeiiiiit: Ten einde den duur der Vereffening niet op ondoelmatige ,l,'r wijze te verlengen worden de als-niet-inbaar beschouwde vorde-

llkwi<l»tlP. J ,

ringen afgeschreven.

Blijkt echter later dat deze boeking ten onrechte is geschied, hetzij doordien schuldenaren sindsdien tot betaling in staat geraken, hetzij doordien het te voren ontbrekende bewijs thans kan geleverd worden, dan heeft ieder belanghebbende het recht om van den likwidateur de heropening der likwidatie te eischen.

Kan of wil deze echter daartoe niet medewerken, terwijl hij ter zake reeds geacquitteerd en gedechargeerd is, dan zal de belanghebbende zich tot alle aandeelhouders gezamenlijk moeten wenden, of tot het aantal hunner, dat statutair bevoegd is eene Alg. Vergadering bijeen te roepen voor de benoeming van een vertegenwoordiger van het uitvoerend orgaan. \ indt hij ook bij aandeelhouders niet den verlangden steun, dan is hij niet bij machte den debiteur der Vennootschap tot betaling te noodzaken, want deze heeft slechts eene schuld tegenover de Naaml. Venn. en niet tegenover derden, waaronder een belanghebbende en zelfs ook een aandeelhouder behoort.

Vindt hij wèl den vereischten steun, dan treedt de Venn. weer als rechtspersoon op, want abusievelijk werd door aandeelhouders aangenomen dat de Vereffening ten einde was gevoerd, en, daar gebleken is dat de Vereffening nog niet is afgeloopen, omdat de Venn. alsnog inbare vorderingen bezit en dienovereenkomstig tegenover aandeelhouders of andere belanghebbenden verplichtingen heeft, zoo kan er ook geene sprake van zijn, dat de rechtspersoon is verdwenen, doch verkeert de Venn., zooals in het begin van dit hoofdstuk verklaard, alsnog in den Staat van Ontbinding.

Ditzelfde is het geval indien, nadat de Vereffening is afgesloten en een eventueel overschot is verdeeld, blijkt dat niet alle schulden voldaan zijn, terwijl daarvoor beschikbare gelden door de rechtspersoon aan hare aandeelhouders zijn uitgekeerd. De juridisch in den staat van ontbinding verkeerende Venn.

Sluiten