Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat geene aanleiding tot heropening der likwidatie later zal blijken te bestaan.

Heeft de likwidateur met voorbedachten rade de Vennootschap benadeeld, dan zal de strafrechter ter zake oordeelen, en heeft hij opzettelijk eenen onwaren staat of balans ingediend, dan zal die indiening waarschijnlijk als „openbaar maken"' beschouwd worden en alsdan art. 336 W. v. Str. van toepassing zijn, doch in beide gevallen zullen aandeelhouders, die den likwidateur geacquitteerd en gedechargeerd hebben, daardoor niet gebaat worden, want burgerrechtelijk zal zelfs aan art. 1401 B. W., luidende:

„Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander „schade wordt toegebracht, stelt dengenen door wiens schuld „die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te „vergoeden",

te dezen opzichte alle kracht zijn ontnomen.

F.

Het Slot der Ontbinding.

Door de goedkeuring van de eindrekening der Vereffening is de likwidatie afgeloopen, behoudens zich later voordoende gebeurtenissen, welke hetzij verzuimen, hetzij onjuistheden aan het licht brengen, die de afsluiting der Vereffening als abusievelijk kenmerken en eene heropening der likwidatie ten gevolge hebben.

Het einde der likwidatie, al dan niet vergezeld van acquit, heeft den likwidateur van zijn mandaat ontheven onder twee opschortende voorwaarden, nml.:

1°. die van uitkeering van het voor elk aandeel bestemde gedeelte van het batig-saldo der Vereffening, resp. van het vermogen der Naaml. Vennootschap;

2°- die van uitlevering van het archief aan den gestelden bewaarder.

Sluiten