Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diminutiva en bij de afleiding komt in het dialect regelmatig umlaut voor; wij behandelen dus nu die gevallen van umlaut, welke in het Nederlandsch niet voorkomen.

Germ. a, die in gesloten lettergrepen a bleef, heeft tot umlaut e, nooit è, b.v. eppalka (dim. v. appal), bekkar bakker (os. bakkeri) en zoo ook bij andere persoonsnamen op ar. oppessar, plekkar, Settor; kennaka (dim. van kan); ketsa (dim. v. kat), lestag lastig (bij ohd. hlast), heppalag happig (zie Wdl. i. v.), gapek bagage (zie KIuge i. v. bagage), remmalër rammelaar, mannetjes-konijn, waar de /' van den uitgang ari dus dubbelen umlaut bewerkt (mlid. rammeier), tck, tekskj (mv. en dim. van tak).

§ 55. Voor ch komt umlaut voor bij: mechtag machtig (onfr. mahtig), seehta, castrare (zie Wdl. vgl. voorde beteekenis Kluge i. v. schachten; v. Dale i. v. schacht), eehtarsta achterste (onfr. aftrista bij onfr. aftar) en den uitgang cchtjg (uit haftig, met en zonder accent; vgl. te Winkel: Gesch. derNiederl.Spr.2pg.874) b.v. wjrechtjg waarachtig, krndarechtag kinderachtig.

§ 56. Van de woorden, die w hebben uit Germ. d valt het volgende op te merken:

De woorden, vermeld onder § 42, a, hebben als umlautsvocaal e, b.v. bel, belkj (mv. en dim. v. btvl), stel, stelka (mv. en dim. van stai), welka (dim. v. wcrl), terwijl de woorden onder b vermeld gewoonlijk e1 hebben, b.v. wrlska (dim. v. wa;ls), maar hiïskj (dim. v. hcrls), belakska (dim. v. baiak).

Van de woorden onder d genoemd, hebben zij, die in 't enkelv. uitgaan op n-\-d, in het mv. en de dimin. steeds e; zij, die uitgaan op n+t in de dimin. steeds e4\ ook in inlaut staat voor n+d steeds e; voor n+t, of s steeds e; «• voor m+labiaal wordt e, als bij het vormen van het meervoud of verkleinwoord de labiaal wegvalt; zoo niet dan wordt cv tot e, b.v. ben, bensa (mv. en dim. v. bci'nd), brendar brander en het daarvan afgeleide brendarcij, dernsar danser, hendag handig (nd. handig, hendig), hendaler handelaar, hemfalka (dim. v. hamfal, handvol), kensa (dim. v. ktvnt), ke~ntag kantig, kentala kantelen, kern, kemka (mv. en dim. v. kcïtnp), kemma kammen (uit *kainbjan), ketiska (dim. v. kiens), krenska (dim. v. krevns), lensa (dim. v. Itvnd), le-mpka (dim. v. Iwmp), mentalka (dim. v. ma-ntal), plcnsa (dim. v. pla'nt), tensa

Sluiten