Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(dim. v. ta'nd), naast trnsj (dim. v. temt), meer gebruikelijk zijn echter de vormen: tcmukj en tentsks-, vorstendag verstandig.

Staander luidt in liet dialect met umlaut van ao, staöndjr (zie Franck i. v.).

§ 57. Germ. a voor nk of ng (d. i. gutturale n + gutturale explosief) wordt door umlaut steeds r; germ. a voor ng (gutt. n) steeds e, onverschillig of de daarnaast staande vormen zonder umlaut a, a of a hebben, b.v. benkdlak (bij bang; zie Wdl. i. v.), brnk (mv. v. bank), {kos)gcngjr (kost)ganger, drenkskj (dim. v. drank), geng (mv. v. gank), krenkshk ziekelijk (vgl. ohd. clirancholón, zie Kluge i. v. krank), krengda ziekte (subst. op-ida, gevormd van het bvnw. krank; zie § 193. I. c), lengda lengte,' óntvengjr ontvanger (onfr. antfengere), plenk plernkskd (mv. en' dim. v. plank), zengjr zanger (ohd. sangari).

§ 58. De woorden, waarin Germ. a voor r + dentaal tot a werd (zie § 44) en die, waarin Germ. a in gesloten lettergreep voor enkele consonant gerekt werd (zie § 47), hebben tot umlaut e of e-, b.v. berd berdsj (mv. en dim. v. bard), blêdss (dim. v. blad), te'kskj (dim. v. tak), gunekshk gemakkelijk (vgl. mnl. ghemac, verb. vorm-ake), glcsko (dim. v. glas), s/eg (mv. v. slag; vgl. nederl. slaag, zie Franck i. v.).

Opm. Bij man man, luidt het dim. mennskd, bij tam tam, behoort het werkw. temmo (got. gatamjan)' en bij lam (adj.) behoort een werkw. Irmjrj (vgl. Franck i. v. lam en zie Wdl.).

§ 59. Wat Germ. al voor d of / betreft, zoo vinden we umlautsvormen in: kcjkj (dim. v.kaw), kejjj/jk kouwelijk, höëshelddrsd huishoudster (vgl. Limb. Serm. beheldere; zie Kern Wdl. i. v.).

B. In open lettergrepen.

§ 60. Germ. a in open of oorspr. open lettergrepen, wordt tengevolge van een umlautsfactor c of è, b.v. bene berrie ("barjö, zie Franck i. v. 1 baar), brtjr beter (got. batiza), gjwe/ugewennen (uit *wanjan), ëkstor ekster (uit agastria), eg egge (ohd. egida); wat deze beide laatste woorden betreft vgl. Dr. W. van Schothorst. Het dialect der N. W. Veluwe § 65; kerj vegen (ohd. cherian), mèr merrie (ohd. meriha), vèmo vademen (zie Wd 1) (ohd.

Sluiten