Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Germ. ë in gesloten lettergrepen.

§ 65. Gem. ë in gesloten lettergrepen werd e of e; e staat in den regel voor dubbele consonant, waartusschen zich een zeer duidelijke svarabhakti-vocaal ontwikkelde, zoodat het woord op eene eigenaardig slepende wijze wordt uitgesproken; vaak ook voor consonantenverbindingen, bij voorkeur voor l + consonant, (niet voor 11) of soms voor enkele /; vaste wetten zijn daarvoor niette geven; b.v. beng berg (onfr. berg), meerv. bemg., bessam bezem (mnd. bessem, ags. besma), e/p, effakas even (os. efno), ges gist (ohd. jëst), gr ld geld (ohd. geit), gclla gelden (os. geldan), ge/aps weelderig, van bloemen en groen (vgl. ags. gylp, gilp en gylpan), henbeng herberg (ohd. heribërga), hebpa helpen (os. helpan), hehm helm (os. ohd. helm), klct klit (ohd. kletto, klëtta), lekka likken (ohd. lëcchon), melis melden (ohd. os. mëidón), spek spek (ohd. spëcch), slek slak (mul. slecke, behoort waarsch. bij slijk en slikken, zie Franck i. v.), sella schelden (os. sceltan),seraf scherf (mhd. schërbe), s te ra va sterven (ohd. stërban), vel vel (ohd. vël), veld veld (ohd. fëld), vlek vlek (ohd. flëcch), wenk werk (os. wërk), wel wel adv. (os. wël), zelaf zelf (os. sëlf), ze:hij zelden (ohd. sëltan); oorspr. Kom. ë in ment markt (lat. mercatus).

§ 66. Soms werd Germ. é in gesl. lettergr. tot è of è~\ in sommige woorden misschien onder den invloed van een i in de volgende lettergreep of onmiddellijk vóór s en vóór /, die regelmatig ook Germ. ï in è doet overgaan (zie § 74), of onder invloed van verwante woorden met è of e uit Germ. a, b.v. ml"Lik melk (got. miluks), mès mest (got. maihstus), mèstim mesthoop (ohd. niistunnea, mistina), nès nest (ohd. nëst), smèltd smelten (ohd. smëizan), soms onder invloed van het factitivum smèl/a (=ohd. smelzen)? rek rek (uit *rëkko) onder invloed van rèkkd (uit *rakjan), wènkd werken (os. wirkjan), naast het nog langer gerekte wenkd, naast wenk werk (os. wërk), zes zes (ohd. sëhs) en met oorspr. Rom. ë in: fi'l fel (ofra. fel), les les (lat. lectio), péls pels (mlat. pellicia), pènl parel (fra. perle).

Opm. 1. De woorden met niet Germ. è kunnen hun vocaal ook wel te danken hebben aan de omstandigheid, dat ze ontleend zijn.

Opm. 2. Germ. ë werd i in gis tan (ohd. gëstaron); ö in:

Sluiten