Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Germ. ë in open lettergrepen.

§ 70. Germ. ë in open of oorspr. open lettergr. werd ë of ë zonder dat zich een vaste regel hiervoor iaat ontdekken; ris echter wel overheerschend, b.v. bëdah bedelen (ohd. bëtalön), brëkd breken (os. brekan), ëta eten (os. etan), gël geel (ohd. gëlo), gëvj geven (ohd. gëban), kël keel (ohd. chëla), ywëg weg, bijw. (vgl. mnl. enweghe), leg ledig (mhd. lëdic), lêr leder (ohd. lëdar), lëvjr lever (ohd. lëbara), lëV3 leven (ohd. lëben), le'zj lezen (os. lesan), me (j meten (os. metan), mei meel (ohd. mëlo), nëva neven, naast (ohd. nëben), pëpar peper (ohd. pfëffar), rëga regen (ohd. rëgan), prëki prediken (onfr. predicon), rek raak, hark (ohd. rëhho, zie Franck i. v. 2raak), sprëka spreken (ohd. sprëhhan), ste/j stelen (ohd. stëlan), stëkj steken (os. stëkan), sera scheren (ohd. scëran), sël scheel (adj.) (ohd. scëlah), ver veder (ohd. fëdara), flërmoes vleermuis (ohd. flëdarmus, vgl. ohd. flëdaron), vargëta vergeten (os. fargëtan), zwëgal lucifer (ohd. swëbal), zëgj zegen (subst. masc.) (ohd. sëgan), met oorspr. Rom. e, b.v. dëka deken (lat. decanus).

Opm. 1. per vader en rnër moeder, beantwoorden aan fra. père en mère.

§ 71. Na syncope van h werd Germ. ë tot ie in: tien tien (os. tëhan), vie vee (os. feho, onfr. fê) en gerekt tot i in zin zien (ohd. sëh tn).

Ook vinden we ie in spie/u spenen (mnd. spenen), indien dit woord niet met een wortel spisamenhangt (zie Franck i. v. speen).

Opm. 1. Varwega bewegen, heeft regelmatig e uit Germ. ë(vgl. ohd. wëgan), terwijl wcwga wegen, regelmatig ao heeft uit Germ. a (mhd. wagen, bij ohd. waga, Ndl. waag, weegschaal).

Opm. 2. Germ. è in open lettergr. werd tot w onder invloed van de volgende m in nwms nemen (ohd. nëman), en tot e met overgang van d totytusschen vocalen in: trejjj treden (ohd. trëtan), en knejjj kneden (ohd. chnëtan).

Germ. i in gesloten lettergrepen.

§ 72. Germ. ï in gesloten lettergrepen werd /of/-; r staat, met weinige uitzonderingen, vóór n + consonant of vóór «; vóór dubbele n staat steeds /, b.v. bimu binnen (ags. binnan), bittor bitter (ohd. bittar), bin ben (ohd. bim), bliksjm bliksem (os. blicsmo),

2

Sluiten