Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opm. Verkort werd germ. u in: mor, mörkj (mv. en dim. v. moer), zöc/ifj zuchten (ohd. suftion).

§ 139. Dialect, ou uit germ. u heeft regelmatig tot umlaut öi, b.v. döifkj (dim. v. douf), pröimkj (dim. v. prouin), köilkj (dim. v. kou/), tnöilkd (dim. v. moul).

§ 140. pial. oe voor r uit germ. ü heeft tot umlaut ii in biirko (dim. v. boer).

§ 141. Dial. ö voor r uit germ. u heeft tot umlaut eu, b.v. seurkj (dim. v. sor), curkj (dim. v. or).

§ 142. Germ. u voor r werd eu voor i, j van de volgende lettergreep in : hcur huur en hciirj huren (cf. ags. hyr en hyrian), seur schuur (mnd. schüre uit germ. skurio).

Tweeklanken.

Germ. ai.

§ 143. Germ. ai werd èi of éi, behalve voor h, w, r en in auslaut, b.v.: bic ik bleek (ohd. bleih), bèin been, mv. bèin (os. ben), breid breed (ohd. breit), dril deel, gedeelte (got. dails), dèib deelen (got. dailjan), dtig deeg (ags. dah), èid eed (ohd. eid), èin een (got. ains), gris geest (onfr. geist), géit geit (got. gaits), gjmèin gemeen (ohd. gimeini), gjrè'id gereed (got. garaids), hè'is heesch (ags. has), heit heet (onfr. heit), hèitj heeten, noemen (got. haitan), klè'id kleed (ofri. klath), kléin klein (ags. cla'êne), leid leed (adj. en subst.) (ohd. leid), leis leest (got. laists), lèim leem (onfr. Ieimo), mèini meenen (onfr. meinan), mcidskj meisje (bij mhd. meit, zie Franck i. v. meid), mtistsr meester (os. mestar), nèin neen (ohd. nein, os. nen), reip reep, hoepel (ags. rap), stèin steen, mv. stèin (got. stains), seif scheef (ags. scaf), scigjl schei, haarscheel (ohd. sceitila), slèipj sleepen (*slaipjan), en onder invloed van dit ww. ook sleipj slepen ("slipon), teikj teeken (onfr. teican), vlèis vleesch (ags. flaesc), wèik week (adj.) (ohd. weich), weit weet (got. wait), en onder invloed v. li. praes. weit3, naast weta weten (got. witan), zèivjr zeever (ohd. seifar), zei/u zeiken (ohd. seihhen), zwèitzweet (ohd. sweiz).

§ 144. è'i en ei -f oorspr. of uit d ontstane j leverde den tweeklank eij en rij op, b.v : (allj)brij beide (ohd. beide), tij ei (*aijo),

Sluiten