Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Het meervoud wordt gevormd doof umlaut; dit verschijnsel is n:et beperkt gebleven tot de /-stammen, maar heeft zich ook uitgestrekt tot andere stammen, waar umlaut oorspr. niet thuis behoorde, b.v: bnik banken, hels halzen, pltnk planken, stert staarten, hciök haken, hciös hazen, luiöf (v. Itö'f), müörd (v. nurrd), waörd (v. wind), zie § 94, beuk boeken, breuk broeken, seun schoenen, knewk knoken, vewgsl vogels, böim boomen, knö'ip knoopen, krèg kragen, s/êg slagen, meg (v. moog, zie § 62), köp koppen, bök bokken, struk struiken, viis vuisten.

Verkorting treffen we aan in mor (v. moer).

Sommige substantiva op d vormen hun meervoud door umlaut + 3 ; d ging dan intervocalisch in j over en bleef, ook nadat J geapocopeerd was, in: diaöj draden, heuj hoeden, niiöj naden, stèij steden.

Voor de vormen: pü pooten, stii stooten, en vetij voeten, zie § 185.

Voor den vorm vlii vlooien, zie § 170.

Voor de vormen: ben banden, hart handen, enz. deels met, deels zonder umlaut, zie § 186.

Het meerv. der woorden ka'mp kam, knrmp kram (zie § 176) luidt, met assimilatie van oorspr. b aan m: kern, krem; alleen kó'mp kom, behoudt p, mv. ka'mp.

Bij gank gang, en strank streng, blijft, ook na wegval der 3, ng in auslaut behouden; mv. ge/ig en streng.

Het meerv. wordt gevormd door umlaut + den uitgang s in: breurs (v. brör), zaöns (v. zon) en in: kaplaöns kapelanen, psstiirs pastoors.

II. Het meervoud wordt gevormd door s bij alle diminutiva.

Ook eindigen in den plur. op s verreweg de meeste substantiva, wier sing. eindigt op dr, ol en d (Ndl. en), b.v: bekkers, ummsrs, uaob.>rs, vleirgjls, whikols, wagjls, kukjs, kössjs, waopjs.

III. Verreweg de meeste substantiva vormen hun plur. door achtervoeging van 3 (Ndl. en); subst. die in 't enkelv. op een klinker eindigen, hebben in 't meerv. dus schijnbaar geen verandering ondergaan, daar de Ndl. slot -n immers geapocopeerd wordt, b.v: doijj doode en dooden, gjtöig3 getuige en getuigen.

Vaak vertoont het meerv. een anderen wortelklinker dan het enkelv.

Sluiten