Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kraaien, ktcjp.

Kraam, ktaom.

Kraan, kraon.

Kracht, krach.

Kraken, krakj.

Kralen, (v. bier), kralh. Kram, kramp. 66) Kramer, kriemsr. 67) Kramp, kra mp.

krtrmpjhk. 68)

Krank, krank. 69)

krcn'gdd (vr.). 70)

krenkohk. 71)

Krans, kra'iis.

Krap, krap. 72)

krcpkjs. 73)

Krassen, kretsd. 74) Krekel, krïkdl.

Kreng, kring. ")

Krent, krent.

Krib, krib.

Krijgen, kr/gj.

Krijt, krlt.

Krijten, krltd. 76)

Krimpen, krivmpa.

Kring, krrnk.

krissic (m.). 77) - kristeller (vr.). 78) króf (m.). 79)

Krom, krirmp.

Kronkel, krwnk.il. 80) Kronkelen, knvnkib. 8I)

kró'nsjl (vr.). 82)

Kroon, krocn.

Krop, krop.

Kruid, kroed.

kroedwès (onz.). 83) Kruik, kroek.

Kruimel, grwml.

Kruin, krocn.

Kruipen, kroep?.

Kruis, kras.

Kruit, kroet.

Kruiwagen, kroawkar.

vogel, gebruikt men gewoonl. raof. ar') gewoonl. is in gebruik liet dim. krernkd; kremkjs dn öigskjs haakjes en oogjes. 67) kukaskrierrwr kippenkoopman; dd kriemsr in dj rök het spit in den rug, vgl. A. van de Water i. v. krenur. <») bijw.; zuinig, krrmpjljk I&vj; juist afgemeten, krempehk waogj; synon. kric; zie Onze Volkst. II. 222 i. v. kree met een verwante beteekenis. 09) alleen met de bet: ziek. 70) ziekte. 71) ziekelijk. "-) hard gebakken. 7;i) kaantjes, uitgesmolten stukjes vet, zie: Onze Volkst. II. 222. •') krabben, zie: de Bo i. v. kretsen; Kil iaën i. v. kratsen. ^) gewoonl. fig. als scheldwoord. 7fi) met de bet: schreien, huilen. 77) drop; Kiliaen, lackerisse. 78) catechismus; nao dj kristJlier gim naar het catechismus-onderricht gaan. 79) bult, bochel. «>) vouw, plooi.«') kreuken. 82) kruisbes, zie: Onze Volkst. 111.148; Kiliaen i.v.kroes-bezie; Jongeneel pag. 37. S3) donderkruid, wilde kamillen, die op O.L. Vr. Hemelvaartsdag (15 Aug.) gewijd worden; bij onweder worden

Sluiten